Аристотель «Поэтика»: Различные средства подражания (1447а18)

 

[1447а18] Ὥσπερ γὰρ καὶ χρώμασι καὶ σχήμασι πολλὰ μιμοῦνταί τινες ἀπεικάζοντες (οἱ μὲν [20] διὰ τέχνης οἱ δὲ διὰ συνηθείας), ἕτεροι δὲ διὰ τῆς φωνῆς, οὕτω κἀν ταῖς εἰρημέναις τέχναις ἅπασαι μὲν ποιοῦνται τὴν μίμησιν ἐν ῥυθμῷ καὶ λόγῳ καὶ ἁρμονίᾳ, τούτοις δ᾽ ἢ χωρὶς ἢ μεμιγμένοις· οἷον ἁρμονίᾳ μὲν καὶ ῥυθμῷ χρώμεναι μόνον ἥ τε αὐλητικὴ καὶ ἡ κιθαριστικὴ κἂν εἴ τινες [25] ἕτεραι τυγχάνωσιν οὖσαι τοιαῦται τὴν δύναμιν, οἷον ἡ τῶν συρίγγων, αὐτῷ δὲ τῷ ῥυθμῷ [μιμοῦνται] χωρὶς ἁρμονίας ἡ τῶν ὀρχηστῶν (καὶ γὰρ οὗτοι διὰ τῶν σχηματιζομένων ῥυθμῶν μιμοῦνται καὶ ἤθη καὶ πάθη καὶ πράξεις)· Ἡ δὲ [ἐποποιία] μόνον τοῖς λόγοις ψιλοῖς <καὶ> ἡ τοῖς [1447b][1] μέτροις καὶ τούτοις εἴτε μιγνῦσα μετ᾽ ἀλλήλων εἴθ᾽ ἑνί τινι γένει χρωμένη τῶν μέτρων ἀνώνυμοι τυγχάνουσι μέχρι τοῦ νῦν· οὐδὲν γὰρ ἂν [10] ἔχοιμεν ὀνομάσαι κοινὸν τοὺς Σώφρονος καὶ Ξενάρχου μίμους καὶ τοὺς Σωκρατικοὺς λόγους οὐδὲ εἴ τις διὰ τριμέτρων ἢ ἐλεγείων ἢ τῶν ἄλλων τινῶν τῶν τοιούτων ποιοῖτο τὴν μίμησιν. Πλὴν οἱ ἄνθρωποί γε συνάπτοντες τῷ μέτρῳ τὸ ποιεῖν ἐλεγειοποιοὺς τοὺς δὲ ἐποποιοὺς ὀνομάζουσιν, οὐχ ὡς [15] κατὰ τὴν μίμησιν ποιητὰς ἀλλὰ κοινῇ κατὰ τὸ μέτρον προσαγορεύοντες· καὶ γὰρ ἂν ἰατρικὸν ἢ φυσικόν τι διὰ τῶν μέτρων ἐκφέρωσιν, οὕτω καλεῖν εἰώθασιν· οὐδὲν δὲ κοινόν ἐστιν Ὁμήρῳ καὶ Ἐμπεδοκλεῖ πλὴν τὸ μέτρον, διὸ τὸν μὲν ποιητὴν δίκαιον καλεῖν, τὸν δὲ φυσιολόγον μᾶλλον ἢ [20] ποιητήν· ὁμοίως δὲ κἂν εἴ τις ἅπαντα τὰ μέτρα μιγνύων ποιοῖτο τὴν μίμησιν καθάπερ Χαιρήμων ἐποίησε Κένταυρον μικτὴν ῥαψῳδίαν ἐξ ἁπάντων τῶν μέτρων, καὶ ποιητὴν προσαγορευτέον. Περὶ μὲν οὖν τούτων διωρίσθω τοῦτον τὸν τρόπον. Εἰσὶ δέ τινες αἳ πᾶσι χρῶνται τοῖς [25] εἰρημένοις, λέγω δὲ οἷον ῥυθμῷ καὶ μέλει καὶ μέτρῳ, ὥσπερ ἥ τε τῶν διθυραμβικῶν ποίησις καὶ ἡ τῶν νόμων καὶ ἥ τε τραγῳδία καὶ ἡ κωμῳδία· διαφέρουσι δὲ ὅτι αἱ μὲν ἅμα πᾶσιν αἱ δὲ κατὰ μέρος. Ταύτας μὲν οὖν λέγω τὰς διαφορὰς τῶν τεχνῶν ἐν οἷς ποιοῦνται τὴν μίμησιν.

Перевод М. Гаспарова

<а) Различные средства подражания.>
[а18] Подобно тому как некоторые подражают многому, пользуясь при изображении красками и формами иные благодаря искусству, а иные навыку, а другие — <пользуясь> голосом, точно так и вышесказанные искусства все совершают подражание, <пользуясь> ритмом, словом и гармонией — или раздельно, или вместе. [а23] Так, <а> только гармонией и ритмом пользуются авлетика, кифаристика и другие, какие есть искусства на то способные, например, свирельное; [а26] <так, б> только ритмом без гармонии совершается подражание в <искусстве> плясунов, ибо они изобразительными ритмами <достигают> подражания и характерам, и страстям, и действиям. [а28] <в> А то <искусство>, которое пользуется только голыми словами <без метров> или метрами, причем последними или в смешении друг с другом или держась какого-нибудь одного, — оно до сих пор остается <без названия>. [47b9] В самом деле, мы ведь не смогли бы дать общего имени ни мимам Софрона с Ксенархом и сократическим разговорам, ни если бы кто совершал подражание посредством триметров, элегических или иных стихов, — [b13] это только люди, связывающие понятие «поэт» со стихами, называют одних элегиками, других эпиками, величая их поэтами не по <характеру их> подражания, а огульно по <применяемому> метру, [b15] — даже если бы в метрах было издано что-нибудь по медицине или физике, они привычно называют <автора поэтом>, между тем как <на самом деле> между Гомером и Эмпедоклом ничего нет общего, кроме метра, и поэтому одного по справедливости можно назвать поэтом, а другого скорее уж природоведом, чем поэтом, — ни даже если кто в своем подражании устроит смесь всех метров, [b20] как сделал Херемон в «Кентавре», рапсодии из всех метров [b23] [то и его следовало бы называть поэтом]. <г> Об этих предметах сказанного достаточно. Но есть и такие <искусства>, которые пользуются всеми названными <средствами>, т. е. ритмом, напевом и метром, — таковы сочинение дифирамбов и номов, трагедия и комедия, а различаются они тем, что одни <пользуются> всем этим сразу, а другие в <отдельных> частях. [b28] Вот каковы различия искусств <в области средств>, какими они производят подражание.

Перевод В. Аппельрота

Подобно тому как некоторые подражают многим вещам, при их воспроизведении, в красках и формах, одни — благодаря мастерству, другие — по навыку, а иные — благодаря природному дару, так и во всех только что упомянутых искусствах. Подражание происходит в ритме, слове и гармонии, отдельно или вместе: так, только гармонией и ритмом пользуются авлетика и кифаристика и другие музыкальные искусства, относящиеся <к этому же роду>, например, искусство игры на свирели; при помощи собственно ритма, без гармонии, производят подражание некоторые из танцовщиков, так как они именно посредством выразительных ритмических движений воспроизводят характеры, душевные состояния и действия; а то искусство, которое пользуется только словами без размера или с метром, притом либо смешивая несколько размеров друг с другом, либо употребляя один какой-нибудь из них, до сих пор остается <без определения>: ведь мы не могли бы дать общего имени ни мимам Софрона и Ксенарха и сократическим разговорам, ни если бы кто совершал подражание посредством триметров, элегических или каких-либо других подобных стихов; только люди, связывающие понятие «творить» с метром, называют одних — элегиками, других эпиками, величая их поэтами не по сущности подражания, а вообще по метру. И если издадут написанный метром какой-нибудь трактат по медицине или физике, то они обыкновенно называют его автора поэтом, а между тем у Гомера и Эмпедокла нет ничего общего, кроме метра, почему первого справедливо называть поэтом, а второго скорее фисиологом, чем поэтом. Равным образом, если бы кто-нибудь издал сочинение, соединяя в нем все размеры, подобно тому как Херемон создал «Кентавра», рапсодию, смешанную из всяких метров, то и <его> приходится называть поэтом. Сказанного об этом довольно. Но есть некоторые искусства, которые пользуются всем сказанным, — то есть ритмом, мелодией и метром; такова, например, дифирамбическая  поэзия, номы, трагедия и комедия; различаются же они тем, что одни пользуются всем этим сразу, а другие в отдельных своих частях. Такие-то я разумею различия между искусствами относительно средства, которым производится подражание.

Перевод Н. Новосадского

Подобно тому, как (художники) воспроизводят многое, создавая образы красками и формами, одни благодаря теории, другие — навыку, а иные — природным дарованиям, так бывает и в указанных искусствах. Во всех их воспроизведение совершается ритмом, словом и гармонией, и притом или отдельно, или всеми вместе.

Так, только гармонией и ритмом пользуются авлетика и кифаристика и, пожалуй, некоторые другие искусства этого рода, как, например, игра на свирели. Одним ритмом без гармонии пользуется искусство танцоров, так как они посредством ритмических движений изображают и характеры, и душевные состояния, и действия. А словесное творчество пользуется только прозой или метрами, и соединяя их одни с другими, или употребляя какой-нибудь один вид метров, до настоящего времени получает (названия только по отдельным видам). Ведь мы не могли бы дать никакого общего названия ни мимам Софрона и Ксенарха и Сократическим диалогам, ни произведениям в форме триметров, или элегий, или каких-нибудь других подобного рода метров. Только соединяя с названием метра слово «творить», называют одних творцами элегий, других творцами эпоса, давая авторам названия не по сущности их творчества, а по общности их метра. И если кто издаст какое-нибудь сочинение по медицине или по физике в метрах, то обыкновенно называют его поэтом. Но у Гомера нет ничего общего с Эмпедоклом кроме стиха, почему одного справедливо назвать поэтом, а другого скорее натуралистом, чем поэтом. Точно также, если бы кто стал в своих произведениях соединять все метры, как, например, Хэремон в «Центавре», рапсодии, смешанной из всех метров, то и его нужно назвать поэтом.

По этим вопросам я ограничусь тем, что сказал. Но есть некоторые виды творчества, пользующиеся всеми указанными средствами, ритмом, мелодией и метром. Таковы дифирамбическая поэзия, номы, трагедия и комедия. А различаются они тем, что одни пользуются этими средствами всеми вместе, другие — отдельно. Вот о каких различиях между искусствами я говорю, в зависимости от того, чем они производят подражание.

Translated by W.H. Fyfe

For just as by the use both of color and form people represent many objects, making likenesses of them — [20] some having a knowledge of art and some working empirically — and just as others use the human voice; so is it also in the arts which we have mentioned, they all make their representations in rhythm and language and tune, using these means either separately or in combination. For tune and rhythm alone are employed in flute-playing and harp-playing and in any other arts which have a similar function, as, for example, pipe-playing. Rhythm alone without tune is employed by dancers in their representations, for by means of rhythmical gestures they represent both character and experiences and actions.

But the art which employs words either in bare prose or in metres, [1447b][1] either in one kind of metre or combining several, happens up to the present day to have no name. For we can find no common term to apply to the mimes of Sophron and Xenarchus and to the Socratic dialogues: nor again supposing a poet were to make his representation in iambics or elegiacs or any other such metre — except that people attach the word poet (maker) to the name of the metre and speak of elegiac poets and of others as epic poets. Thus they do not call them poets in virtue of their representation but apply the name indiscriminately in virtue of the metre. For if people publish medical or scientific treatises in metre the custom is to call them poets. But Homer and Empedocles have nothing in common except the metre, so that it would be proper to can the one a poet and the other not a poet but a scientist. [20] Similarly if a man makes his representation by combining all the metres, as Chaeremon did when he wrote his rhapsody The Centaur, a medley of all the metres, he too should be given the name of poet. On this point the distinctions thus made may suffice.

There are certain arts which employ all the means which I have mentioned, such as rhythm and tune and metre — dithyrambic and «nomic» poetry, for example, and tragedy too and comedy. The difference here is that some use all these at once, others use now one now another. These differences then in the various arts I call the means of representation.

Translated by S.H. Butcher

For as there are persons who, by conscious art or mere habit, imitate and represent various objects through the medium of color and form, or again by the voice; so in the arts above mentioned, taken as a whole, the imitation is produced by rhythm, language, or ‘harmony,’ either singly or combined.

Thus in the music of the flute and of the lyre, ‘harmony’ and rhythm alone are employed; also in other arts, such as that of the shepherd’s pipe, which are essentially similar to these. In dancing, rhythm alone is used without ‘harmony’; for even dancing imitates character, emotion, and action, by rhythmical movement.

There is another art which imitates by means of language alone, and that either in prose or verse — which verse, again, may either combine different meters or consist of but one kind — but this has hitherto been without a name. For there is no common term we could apply to the mimes of Sophron and Xenarchus and the Socratic dialogues on the one hand; and, on the other, to poetic imitations in iambic, elegiac, or any similar meter. People do, indeed, add the word ‘maker’ or ‘poet’ to the name of the meter, and speak of elegiac poets, or epic (that is, hexameter) poets, as if it were not the imitation that makes the poet, but the verse that entitles them all to the name. Even when a treatise on medicine or natural science is brought out in verse, the name of poet is by custom given to the author; and yet Homer and Empedocles have nothing in common but the meter, so that it would be right to call the one poet, the other physicist rather than poet. On the same principle, even if a writer in his poetic imitation were to combine all meters, as Chaeremon did in his Centaur, which is a medley composed of meters of all kinds, we should bring him too under the general term poet.

So much then for these distinctions.

There are, again, some arts which employ all the means above mentioned — namely, rhythm, tune, and meter. Such are Dithyrambic and Nomic poetry, and also Tragedy and Comedy; but between them originally the difference is, that in the first two cases these means are all employed in combination, in the latter, now one means is employed, now another.

Such, then, are the differences of the arts with respect to the medium of imitation

Translated by I. Bywater

I. Just as form and colour are used as means by some, who (whether by art or constant practice) imitate and portray many things by their aid, and the voice is used by others; so also in the above-mentioned group of arts, the means with them as a whole are rhythm, language, and harmony — used, however, either singly or in certain combinations. A combination of rhythm and harmony alone is the means in flute-playing and lyre-playing, and any other arts there may be of the same description, e.g. imitative piping. Rhythm alone, without harmony, is the means in the dancer’s imitations; for even he, by the rhythms of his attitudes, may represent men’s characters, as well as what they do and suffer. There is further an art which imitates by language alone, without harmony, in prose or in verse, and if in verse, either in some one or in a plurality of metres. This form of imitation is to this day without a name. We have no common name for a mime of Sophron or Xenarchus and a Socratic Conversation; and we should still be without one even if the imitation in the two instances were in trimeters or elegiacs or some other kind of verse — though it is the way with people to tack on ’poet’ to the name of a metre, and talk of elegiac-poets and epic-poets, thinking that they call them poets not by reason of the imitative nature of their work, but indiscriminately by reason of the metre they write in. Even if a theory of medicine or physical philosophy be put forth in a metrical form, it is usual to describe the writer in this way; Homer and Empedocles, however, have really nothing in common apart from their metre; so that, if the one is to be called a poet, the other should be termed a physicist rather than a poet. We should be in the same position also, if the imitation in these instances were in all the metres, like the Centaur (a rhapsody in a medley of all metres) of Chaeremon; and Chaeremon one has to recognize as a poet. So much, then, as to these arts. There are, lastly, certain other arts, which combine all the means enumerated, rhythm, melody, and verse, e.g. Dithyrambic and Nomic poetry, Tragedy and Comedy; with this difference, however, that the three kinds of means are in some of them all employed together, and in others brought in separately, one after the other. These elements of difference in the above arts I term the means of their imitation.

Traduction Ch. Emile Ruelle

En effet, de même que certains imitent beaucoup de choses avec des couleurs et des gestes, les uns au moyen de l’art, d’autres par habitude, d’autres encore avec l’aide de la nature (seule), de même, parmi les arts précités, tous produisent l’imitation au moyen du rythme, du langage et de l’harmonie, employés séparément ou mélangés.

III. Ainsi l’harmonie et le rythme sont mis seuls en usage dans l’aulétique, la citharistique et dans les autres arts qui ont un rôle analogue, tel que celui de la syrinx.

IV. Le rythme est l’unique élément d’imitation dans l’art des danseurs, abstraction faite de l’harmonie. En effet, c’est par des rythmes figurés qu’ils imitent les moeurs, les passions et les actions.

V. L’épopée n’emploie que le langage pur et simple, ou les mètres, soit qu’elle mélange ceux-ci entre eux, ou qu’elle ne vienne à mettre en usage qu’un seul genre de métro, comme on l’a fait jusqu’à présent.

VI. Nous ne pourrions en effet donner une (autre) dénomination commune aux mimes de Sophron, à ceux de Xénarque, et aux discours socratiques, pas plus qu’aux oeuvres d’imitation composées en trimètres, en vers élégiaques, ou en d’autres mètres analogues, à moins que, reliant la composition au mètre employé, l’on n’appelle les auteurs poètes élégiaques ou poètes épiques et qu’on ne leur donne ainsi la qualification de poètes, non pas d’après le genre d’imitation qu’ils traitent, mais, indistinctement, en raison du mètre (qu’ils adoptent). Il est vrai que les auteurs qui exposent en vers quelque point de médecine ou de physique reçoivent d’ordinaire cette qualification; mais, entre Homère et Empédocle, il n’y a de commun que l’emploi du mètre. Aussi est-il juste d’appeler le premier un poète et le second un physicien, plutôt qu’un poète. Supposé, semblablement, qu’un auteur fasse une oeuvre d’imitation en mélangeant divers mètres, comme Chérémon dans le Centaure, rapsodie où sont confondus des mètres de toute sorte, il ne faudrait pas moins lui donner le nom de poète. Telles sont les distinctions à établir en ces matières.

VII. II y a des genres de poésie qui emploient tous les éléments nommés plus haut, savoir : le rythme, le chant et le mètre; ce sont la poésie dithyrambique, celle des nomes (10), la tragédie et la comédie. Ces genres diffèrent en ce que les uns emploient ces trois choses à la fois, et les autres quelqu’une d’entre elles séparément.

VIII. Voilà pour les différences qui existent entre les arts, quant à la pratique de l’imitation.

Перевод Абу-Бисра, не позднее 940 г.

Die arabische Uebersetzung der Poetik des Aristoteles
Die arabische Uebersetzung der Poetik des Aristoteles