Аристотель «Поэтика»: Элементы речи (1456b20)

 

20. [20] Τῆς δὲ λέξεως ἁπάσης τάδ᾽ ἐστὶ τὰ μέρη, στοιχεῖον συλλαβὴ σύνδεσμος ὄνομα ῥῆμα ἄρθρον πτῶσις λόγος. Στοιχεῖον μὲν οὖν ἐστιν φωνὴ ἀδιαίρετος, οὐ πᾶσα δὲ ἀλλ᾽ ἐξ ἧς πέφυκε συνθετὴ γίγνεσθαι φωνή· καὶ γὰρ τῶν θηρίων εἰσὶν ἀδιαίρετοι φωναί, ὧν οὐδεμίαν λέγω [25] στοιχεῖον. Ταύτης δὲ μέρη τό τε φωνῆεν καὶ τὸ ἡμίφωνον καὶ ἄφωνον. Ἔστιν δὲ ταῦτα φωνῆεν μὲν <τὸ> ἄνευ προσβολῆς ἔχον φωνὴν ἀκουστήν, ἡμίφωνον δὲ τὸ μετὰ προσβολῆς ἔχον φωνὴν ἀκουστήν, οἷον τὸ Σ καὶ τὸ Ρ, ἄφωνον δὲ τὸ μετὰ προσβολῆς καθ᾽ αὑτὸ μὲν οὐδεμίαν ἔχον φωνήν, μετὰ δὲ [30] τῶν ἐχόντων τινὰ φωνὴν γινόμενον ἀκουστόν, οἷον τὸ Γ καὶ τὸ Δ. Ταῦτα δὲ διαφέρει σχήμασίν τε τοῦ στόματος καὶ τόποις καὶ δασύτητι καὶ ψιλότητι καὶ μήκει καὶ βραχύτητι ἔτι δὲ ὀξύτητι καὶ βαρύτητι καὶ τῷ μέσῳ· περὶ ὧν καθ᾽ ἕκαστον ἐν τοῖς μετρικοῖς προσήκει θεωρεῖν. Συλλαβὴ [35] δέ ἐστιν φωνὴ ἄσημος συνθετὴ ἐξ ἀφώνου καὶ φωνὴν ἔχοντος· καὶ γὰρ τὸ ΓΡ ἄνευ τοῦ Α συλλαβὴ καὶ μετὰ τοῦ Α, οἷον τὸ ΓΡΑ. Ἀλλὰ καὶ τούτων θεωρῆσαι τὰς διαφορὰς τῆς μετρικῆς ἐστιν. Σύνδεσμος δέ ἐστιν φωνὴ ἄσημος [1457a][1] ἣ οὔτε κωλύει οὔτε ποιεῖ φωνὴν μίαν σημαντικὴν ἐκ πλειόνων φωνῶν πεφυκυῖα συντίθεσθαι καὶ ἐπὶ τῶν ἄκρων καὶ ἐπὶ τοῦ μέσου ἣν μὴ ἁρμόττει ἐν ἀρχῇ λόγου τιθέναι καθ᾽ αὑτήν, οἷον ‘μέν’, ‘ἤτοι’, ‘δέ’. Ἢ φωνὴ ἄσημος ἣ ἐκ πλειόνων μὲν [5] φωνῶν μιᾶς σημαντικῶν δὲ ποιεῖν πέφυκεν μίαν σημαντικὴν φωνήν. Ἄρθρον δ᾽ ἐστὶ φωνὴ ἄσημος ἣ λόγου ἀρχὴν ἢ τέλος ἢ διορισμὸν δηλοῖ. Οἷον τὸ ‘ἀμφί’ καὶ τὸ ‘περί’ καὶ τὰ ἄλλα. [Ἢ φωνὴ ἄσημος ἣ οὔτε κωλύει οὔτε ποιεῖ φωνὴν μίαν σημαντικὴν ἐκ πλειόνων φωνῶν πεφυκυῖα τίθεσθαι καὶ [10] ἐπὶ τῶν ἄκρων καὶ ἐπὶ τοῦ μέσου.] Ὄνομα δέ ἐστι φωνὴ συνθετὴ σημαντικὴ ἄνευ χρόνου ἧς μέρος οὐδέν ἐστι καθ᾽ αὑτὸ σημαντικόν· ἐν γὰρ τοῖς διπλοῖς οὐ χρώμεθα ὡς καὶ αὐτὸ καθ᾽ αὑτὸ σημαῖνον, οἷον ἐν τῷ ‘Θεόδωρος τὸ δωρος’ οὐ σημαίνει. Ῥῆμα δὲ φωνὴ συνθετὴ σημαντικὴ μετὰ [15] χρόνου ἧς οὐδὲν μέρος σημαίνει καθ᾽ αὑτό, ὥσπερ καὶ ἐπὶ τῶν ὀνομάτων· τὸ μὲν γὰρ ‘ἄνθρωπος’ ἢ ‘λευκόν’ οὐ σημαίνει τὸ πότε, τὸ δὲ ‘βαδίζει’ ἢ ‘βεβάδικεν’ προσσημαίνει τὸ μὲν τὸν παρόντα χρόνον τὸ δὲ τὸν παρεληλυθότα. Πτῶσις δ᾽ ἐστὶν ὀνόματος ἢ ῥήματος ἡ μὲν κατὰ τὸ ‘τούτου ’ἢ ‘τούτῳ’ [20] σημαῖνον καὶ ὅσα τοιαῦτα, ἡ δὲ κατὰ τὸ ἑνὶ ἢ πολλοῖς, οἷον ‘ἄνθρωποι’ ἢ ‘ἄνθρωπος’, ἡ δὲ κατὰ τὰ ὑποκριτικά, οἷον κατ᾽ ἐρώτησιν ἐπίταξιν· τὸ γὰρ ‘ἐβάδισεν’ ἢ ‘βάδιζε’ πτῶσις ῥήματος κατὰ ταῦτα τὰ εἴδη ἐστίν. Λόγος δὲ φωνὴ συνθετὴ σημαντικὴ ἧς ἔνια μέρη καθ᾽ αὑτὰ σημαίνει τι (οὐ γὰρ [25] ἅπας λόγος ἐκ ῥημάτων καὶ ὀνομάτων σύγκειται, οἷον ὁ τοῦ ἀνθρώπου ὁρισμός, ἀλλ᾽ ἐνδέχεται ἄνευ ῥημάτων εἶναι λόγον, μέρος μέντοι ἀεί τι σημαῖνον ἕξει) οἷον ἐν τῷ ‘βαδίζει Κλέων ὁ Κλέων’. Εἷς δέ ἐστι λόγος διχῶς, ἢ γὰρ ὁ ἓν σημαίνων, ἢ ὁ ἐκ πλειόνων συνδέσμῳ, οἷον ἡ Ἰλιὰς μὲν [30] συνδέσμῳ εἷς, ὁ δὲ τοῦ ἀνθρώπου τῷ ἓν σημαίνειν.

Перевод М. Гаспарова

<Элементы речи.>
[b20] Речь в целом имеет следующие части: букву, слог, связку, член, имя, глагол, отклонение, высказывание.

[b22] Буква (στοιχεΐον) есть неделимый звук, но не всякий, а такой, из которого может явиться звук осмысленный (φωνή συνετή): ведь и у животных есть неделимые звуки, но ни одного из них я не называю буквою. [b25] Буквы делятся на гласные, полугласные и безгласные. [b26] Гласная — та, которая дает слышимый звук без толчка <языком> (προσβολή); полугласная — та, которая дает слышимый звук при толчке языком, как Σ и Р; безгласная — та, которая <даже> при толчке сама звука не дает, но становится слышимой рядом с другими буквами, дающими звук, как Г и Δ. [b31] Все они различаются по положению рта, по месту <образования>, по густоте и легкости <придыхания>, по долготе и краткости, по острому, тяжелому и среднему <ударению>; но подробности этого следует рассматривать в метрике.

[b34] Слог есть незначащий звук (φωνή άσημος), сложенный из <букв> безгласной и имеющей слышимый звук, <будь то гласная или полугласная>: ибо ГР и без А слог, и с А слог (а именно, ГРА). Впрочем, рассмотрение различий слогов тоже относится к метрике.

[b38] Связка (σύνδεσμος) есть <1> незначащий звук, который не мешает и не содействует сложению единого значащего звука (φωνή σημαντική), возникшего из многих звуков; <он ставится> и на концах и в середине предложения, хотя в начале его не может стоять сам по себе, <а только при другом слове>, как μεν, δη, τοί, δέ. [57а4] Или это <2> незначащий звук, который из нескольких значащих звуков может образовать один значащий звук, <как άμφί, περί и т. п.>.

[а6] Член (άρθρον) есть <1> незначащий звук, показывающий начало, конец или разделение высказывания. Или это <2> незначащий звук, который не мешает и не содействует <сложению> единого значащего звука из многих звуков и может ставиться и на концах и в середине <высказывания>.

[а10] Имя есть звук <а> сложный, <б> значащий, <в> без <признака> времени, <г> части которого сами по себе незначащи (в самом деле, <даже> в составных словах мы не пользуемся <частями их> как самостоятельно значащими: в <имени> «Феодор» <слово> «дор» <т. е. дар> значения не имеет).

[а14] Глагол есть звук <а> сложный, <б> значащий, <в> с <признаком> времени, <г> части которого сами по себе незначащи, как и в именах. Так, <слова> «человек» или «белый» не означают времени, а «идет» или «пришел» означают сверх всего настоящее время или прошедшее.

[а18] Отклонение (πτώσις) имени или глагола — это когда они означают «кого? кому?» и т. п., или же «один» или «много» (например, «люди» и «человек»), или же <способ> произнесения (например, вопрос или приказание: «пришел?» или «иди!» — будут глагольными отклонениями именно такого рода).

[а23] Высказывание же (λόγος) есть звук <а> сложный, <б> значащий, <в> части которого и сами по себе значащи (ибо хотя не всякое высказывание составляется из глаголов и имен, но может быть и без глаголов, как, например, определение человека, — однако значащие части в нем будут всегда), например, в <высказывании> «Клеон идет» <слово> «Клеон». [а28] Высказывание едино, <но> в двух различных смыслах: или как обозначение чего-то одного или как соединение многого, — так, «Илиада» едина как соединение, а <определение> человека как обозначение одного.

Перевод В. Аппельрота

Во всяком словесном выражении есть следующие части: основной звук, слог, союз, имя, глагол, член, флексия, предложение. Основной звук есть неразделимый звук, но не всякий, а такой, из которого может происходить осмысленное слово; в самом деле, и у животных есть неразделимые звуки, из которых я ни один не называю основным. Подразделения последнего следующие: звук гласный, полугласный и безгласный. Гласный — слышный без толчка, полугласный — слышный при толчке, например С и Р, безгласный же — при толчке сам по себе не имеет никакого звука, а со сколько-нибудь слышными [звуками] становится и сам слышным, например Г и Д. Все эти звуки различаются по положению рта, по месту [образования], по густоте, по тонкости, по долготе и по краткости, а кроме того по острому, тяжелому и среднему [ударению]; подробности о них следует рассматривать в метрике. Слог есть не имеющий [самостоятельного] значения звук, сложенный из безгласного и гласного <или из нескольких безгласных и гласного>: ГР и без А составляют слог, и с А, например ГРА. Но и рассмотрение различий слогов относится к метрике. Союз есть не имеющее [самостоятельного] значения слово, которое не мешает и не содействует образованию одного слова, имеющего значение, из бόльшего количества звуков, и по природе своей может ставиться и на концах и в середине [предложения], если не следует ему быть в начале речи, например, µέν, ’ήτοι , δέ. Или это — слово, не имеющее [самостоятельного] значения, которое из нескольких имеющих значение слов может создавать одну имеющую значение фразу. Член есть слово, не имеющее [самостоятельного] значения, показывающее начало, конец или разделение предложения, например, τò φηµί, τò περί и прочее. Имя есть сложное слово, имеющее значение, без определения времени; часть его сама по себе не имеет никакого значения. Действительно, в двойных словах мы не употребляем [составных частей их], как имеющих самостоятельное значение, например, в слове θεόδωρος τò δсоρον не имеет [самостоятельного] значения. Глагол же есть сложное слово, имеющее значение, с определением времени; ни одна часть его сама по себе ничего не означает, как и в именах. Именно «человек» или «белое» не означает обстоятельства времени, а «идет» или «пришел» сверх всего означает первое — настоящее, а второе — прошедшее. Флексия в имени или в глаголе есть обозначение на вопрос: кого? кому? и т. п. или обозначение единства или множества, например «люди» или «человек», или обозначение отношений между разговаривающими, например, вопроса, приказания. Например, «пошел ли он?» или «иди!» есть изменение глагола по указанным видам. Предложение же есть сложная речь, имеющая значение, отдельные части которой имеют какое-нибудь значение и сами по себе; не всякое предложение состоит из глаголов и имен, но может быть предложение и без глаголов, например, определение человека; зато оно всегда должно заключать [в себе] часть, имеющую какое-нибудь значение, например, в предложении «идет Клеон» [такая часть] — Клеон. Предложение бывает одно в двух случаях: или если оно означает одно, или от соединения многого [в одно], например, «Илиада» есть единое благодаря соединению, а определение «человека» — благодаря тому, что обозначает одно

Перевод Н. Новосадского

Во всяком словесном изложении есть следующие части: основной звук, слог, союз, имя, глагол, член, флексия и предложение.

Основной звук — это звук неделимый, но не всякий, а такой, из которого естественно появляется разумное слово. Ведь и у животных есть неделимые звуки, но ни одного из них я не называю основным. А виды этих звуков — гласный, полугласный и безгласный.

Гласный — тот, который слышится без удара (языка); полугласный — тот, который слышится при ударе (языка), например, Σ и Ρ; а безгласный — тот, который при ударе (языка) не дает самостоятельно никакого звука, а делается слышным в соединении со звуками, имеющими какую-нибудь звуковую силу, например, Γ и Δ.

Эти звуки различаются в зависимости от формы рта, от места (их образования) густым и тонким придыханием, долготой и краткостью и, кроме того, острым, тяжелым и средним ударением. Подробности по этим вопросам следует рассматривать в метрике.

Слог есть не имеющий самостоятельного значения звук, состоящий из безгласного и гласного или нескольких безгласных и гласного. Так, ΓΑ и без Ρ слог и с Ρ слог: ΓΡΑ. Но рассмотрение различия слогов также дело метрики.

Союз — это не имеющее самостоятельного значения слово, которое [не препятствует, но и не] содействует составлению из нескольких слов одного имеющего значение предложения. Он ставится и в начале, и в середине, если его нельзя поставить в начале предложения самостоятельно, например, μέν, ήτοι, δέ. Или — это не имеющее самостоятельного значения слово, которое может составить одно имеющее самостоятельное значение предложение из нескольких слов, имеющих самостоятельное значение.

Член — не имеющее самостоятельного значения слово, которое показывает начало, или конец, или разделение речи, например, το άμφί, το περί и др.. Или — это неимеющее самостоятельного значения слово, которое [не препятствует, но и не] содействует составлению из нескольких слов одного имеющего значение предложения, ставящееся обыкновенно и в начале, и в середине.

Имя — это сложное, имеющее самостоятельное значение, без оттенка времени, слово, часть которого не имеет никакого самостоятельного значения сама по себе. Ведь в сложных словах мы не придаем самостоятельного значения каждой части, например, в слове Феодор (Богдар) — дор (дар) не имеет самостоятельного значения.

Глагол — сложное, самостоятельное, с оттенком времени слово, в котором отдельные части не имеют самостоятельного значения так же, как в именах. Например, «человек» или «белое» не обозначает времени, а (формы) «идет» или «пришел» обозначают еще одна — настоящее время, другая — прошедшее.

Флексия имени или глагола — это обозначение отношений по вопросам «кого», «кому» и т. п. Или — обозначение единства или множества, например, «люди» или «человек». Или — отношений между разговаривающими, например, вопрос, приказание: «пришел ли»? или «иди». Это глагольные флексии, соответствующие этим отношениям.

Предложение — сложная фраза, имеющая самостоятельное значение, отдельные части которой также имеют самостоятельное значение. Не всякое предложение состоит из глаголов и имен. Может быть предложение без глаголов, например, определение человека, однако какая-нибудь часть предложения всегда будет иметь самостоятельное значение [например, в предложении «Идет Клеон» — слово «Клеон»]. Слово бывает единым в двояком смысле: когда оно обозначает единство или соединение множества. Например, «Илиада» — единое, как соединение множества, а «человек» — как обозначение одного предмета.

Translated by W.H. Fyfe

[20] Diction as a whole is made up of these parts: letter, syllable, conjunction, joint,5 noun, verb, case, phrase. A letter is an indivisible sound, not every such sound but one of which an intelligible sound can be formed. Animals utter indivisible sounds but none that I should call a letter. Such sounds may be subdivided into vowel, semi-vowel, and mute. A vowel is that which without any addition has an audible sound; a semivowel needs the addition of another letter to give it audible sound, for instance S and R; a mute is that which with addition has no sound of its own but becomes audible when combined with some of the letters which have a sound. Examples of mutes are G and D. Letters differ according to the shape of the mouth and the place at which they are sounded; in being with or without aspiration; in being long and short; and lastly in having an acute, grave, or intermediate accent. But the detailed study of these matters properly concerns students of metre.

A syllable is a sound without meaning, composed of a mute and a letter that has a sound. GR, for example, without A is a syllable just as much as GRA with an A. But these distinctions also belong to the theory of metre. words. It is also very obscure. Students should refer to Bywater’s edition.

A conjunction is a sound without meaning, [1457a][1] which neither hinders nor causes the formation of a single significant sound or phrase out of several sounds, and which, if the phrase stands by itself, cannot properly stand at the beginning of it, e.g. μέν, δή, τοί, δέ; or else it is a sound without meaning capable of forming one significant sound or phrase out of several sounds having each a meaning of their own, e.g. ἀμφί, περί.

A joint is a sound without meaning which marks the beginning or end of a phrase or a division in it, and naturally stands at either end or in the middle.

A noun is a composite sound with a meaning, not indicative of time, no part of which has a meaning by itself; for in compounds we do not use each part as having a meaning of its own, for instance, in «Theodorus», there is no meaning of δω̂ρον (gift).

A verb is a composite sound with a meaning, indicative of time, no part of which has a meaning by itself — just as in nouns. «Man» or «white» does not signify time, but «walks» and «has walked» connote present and past time respectively.

A case(or inflection)of a noun or verb is that which signifies either «of» or «to» a thing and the like; [20] or gives the sense of «one or many» e.g. men and man; or else it may depend on the delivery, for example question and command. «Walked?» and «Walk!» are verbal «cases» of this kind.

A phrase is a composite sound with a meaning, some parts of which mean something by themselves. It is not true to say that every «phrase» is made up of nouns and verbs, e.g. the definition of man; but although it is possible to have a «phrase» without verbs, yet some part of it will always have a meaning of its own, for example, Cleon in «Cleon walks». A «phrase» may be a unit in two ways; either it signifies one thing or it is a combination of several «phrases». The unity of the Iliad, for instance, is due to such combination, but the definition of man is «one phrase» because it signifies one thing.

Translated by S.H. Butcher

A Letter is an indivisible sound, yet not every such sound, but only one which can form part of a group of sounds. For even brutes utter indivisible sounds, none of which I call a letter. The sound I mean may be either a vowel, a semivowel, or a mute. A vowel is that which without impact of tongue or lip has an audible sound. A semivowel that which with such impact has an audible sound, as S and R. A mute, that which with such impact has by itself no sound, but joined to a vowel sound becomes audible, as G and D. These are distinguished according to the form assumed by the mouth and the place where they are produced; according as they are aspirated or smooth, long or short; as they are acute, grave, or of an intermediate tone; which inquiry belongs in detail to the writers on meter.

A Syllable is a nonsignificant sound, composed of a mute and a vowel: for GR without A is a syllable, as also with A — GRA. But the investigation of these differences belongs also to metrical science.

A Connecting Word is a nonsignificant sound, which neither causes nor hinders the union of many sounds into one significant sound; it may be placed at either end or in the middle of a sentence. Or, a nonsignificant sound, which out of several sounds, each of them significant, is capable of forming one significant sound-as amphi, peri, and the like. Or, a nonsignificant sound, which marks the beginning, end, or division of a sentence; such, however, that it cannot correctly stand by itself at the beginning of a sentence — as men, etoi, de.

A Noun is a composite significant sound, not marking time, of which no part is in itself significant: for in double or compound words we do not employ the separate parts as if each were in itself significant. Thus in Theodorus, ‘god-given,’ the doron or ‘gift’ is not in itself significant.

A Verb is a composite significant sound, marking time, in which, as in the noun, no part is in itself significant. For ‘man’ or ‘white’ does not express the idea of ‘when’; but ‘he walks’ or ‘he has walked’ does connote time, present or past.

Inflection belongs both to the noun and verb, and expresses either the relation ‘of,’ ‘to,’ or the like; or that of number, whether one or many, as ‘man’ or ‘men’; or the modes or tones in actual delivery, e.g., a question or a command. ‘Did he go?’ and ‘go’ are verbal inflections of this kind.

A Sentence or Phrase is a composite significant sound, some at least of whose parts are in themselves significant; for not every such group of words consists of verbs and nouns-‘the definition of man,’ for example-but it may dispense even with the verb. Still it will always have some significant part, as ‘in walking,’ or ‘Cleon son of Cleon.’ A sentence or phrase may form a unity in two ways-either as signifying one thing, or as consisting of several parts linked together. Thus the Iliad is one by the linking together of parts, the definition of man by the unity of the thing signified.

Translated by I. Bywater

The Diction viewed as a whole is made up of the following parts: the Letter (or ultimate element), the Syllable, the Conjunction, the Article, the Noun, the Verb, the Case, and the Speech. (1) The Letter is an indivisible sound of a particular kind, one that may become a factor in an intelligible sound. Indivisible sounds are uttered by the brutes also, but no one of these is a Letter in our sense of the term. These elementary sounds are either vowels, semivowels, or mutes. A vowel is a Letter having an audible sound without the addition of another Letter. A semivowel, one having an audible sound by the addition of another Letter; e.g. S and R. A mute, one having no sound at all by itself, but becoming audible by an addition, that of one of the Letters which have a sound of some sort of their own; e.g. D and G. The Letters differ in various ways: as produced by different conformations or in different regions of the mouth; as aspirated, not aspirated, or sometimes one and sometimes the other; as long, short, or of variable quantity; and further as having an acute.g.ave, or intermediate accent.

The details of these matters we mubt leave to the metricians. (2) A Syllable is a nonsignificant composite sound, made up of a mute and a Letter having a sound (a vowel or semivowel); for GR, without an A, is just as much a Syllable as GRA, with an A. The various forms of the Syllable also belong to the theory of metre. (3) A Conjunction is (a) a non-significant sound which, when one significant sound is formable out of several, neither hinders nor aids the union, and which, if the Speech thus formed stands by itself (apart from other Speeches) must not be inserted at the beginning of it; e.g. men, de, toi, de. Or (b) a non-significant sound capable of combining two or more significant sounds into one; e.g. amphi, peri, etc. (4) An Article is a non-significant sound marking the beginning, end, or dividing-point of a Speech, its natural place being either at the extremities or in the middle. (5) A Noun or name is a composite significant sound not involving the idea of time, with parts which have no significance by themselves in it. It is to be remembered that in a compound we do not think of the parts as having a significance also by themselves; in the name ’Theodorus’, for instance, the doron means nothing to us.

(6) A Verb is a composite significant sound involving the idea of time, with parts which (just as in the Noun) have no significance by themselves in it. Whereas the word ’man’ or ’white’ does not imply when, ’walks’ and ’has walked’ involve in addition to the idea of walking that of time present or time past.

(7) A Case of a Noun or Verb is when the word means ’of or ’to’ a thing, and so forth, or for one or many (e.g. ’man’ and ’men’); or it may consist merely in the mode of utterance, e.g. in question, command, etc. ’Walked?’ and ’Walk!’ are Cases of the verb ’to walk’ of this last kind. (8) A Speech is a composite significant sound, some of the parts of which have a certain significance by themselves. It may be observed that a Speech is not always made up of Noun and Verb; it may be without a Verb, like the definition of man; but it will always have some part with a certain significance by itself. In the Speech ’Cleon walks’, ’Cleon’ is an instance of such a part. A Speech is said to be one in two ways, either as signifying one thing, or as a union of several Speeches made into one by conjunction. Thus the Iliad is one Speech by conjunction of several; and the definition of man is one through its signifying one thing.

Traduction Ch. Emile Ruelle

III. Voici les parties de toute élocution : l’élément, la syllabe, la conjonction, le nom, le verbe, l’article, le cas, le discours.

IV. L’élément est un son indivisible; non pas un son quelconque, mais un son qui peut devenir naturellement un son intelligible. Car certains sons émis par les bêtes sont indivisibles, et cependant je n’appelle aucun d’eux élément.

V. Les parties du son dont je parle sont la voyelle, la demi-voyelle et l’aphone (ou muette). La voyelle est l’élément qui a un son perceptible à l’oreille, sans adjonction, comme, par exemple, A et O; la demi-voyelle, l’élément qui a un son perceptible à l’oreille, avec adjonction, comme S et R. L’aphone est l’élément accompagné d’adjonction qui n’a par lui-même aucun son, mais qui devient perceptible à l’oreille quand il est accompagné d’éléments qui ont un son : tels, par exemple, le G et le D.

VI. Les éléments diffèrent entre eux par la forme de la bouche, par les lieux (d’émission), par l’aspiration et la non-aspiration, la longueur et la brièveté, enfin par l’acuité, la gravité et leur intermédiaire. C’est dans les traités de métrique qu’il convient de considérer ces divers points en détail.

VII. La syllabe est un son non significatif, composé d’un élément aphone et d’un élément qui a un son. En effet, GR, sans A, n’est pas une syllabe, mais avec un A, en est une, savoir GRA. Il appartient d’ailleurs à la métrique de considérer aussi les différences qui distinguent les syllabes.

VIII. La conjonction est un son non significatif qui n’empêche pas un son d’être significatif, mais qui ne le rend pas tel, composé de plusieurs sons, placé naturellement soit à une extrémité, soit au milieu (d’une phrase), à moins qu’il n’y ait convenance à le placer pour son propre compte au commencement d’une proposition, comme, par exemple, ³toi ou d®; ou encore un son non significatif de nature à rendre un autre son significatif, composé de plusieurs sons qui, eux, seraient significatifs.

IX. L’article est un son non significatif qui montre ou le début, ou la fin, ou la division d’une proposition; par exemple, la (locution) je dis, le (mot) sur, etc.

X. Le nom est un son composé, significatif indépendamment du temps, dont aucune partie n’est significative par elle-même; car dans les noms doubles nous n’employons pas (une des parties) comme ayant une signification en propre: ainsi, dans le mot Yeñdvrow (Théodore), la partie correspondant à dÇron (don) n’a pas de sens.

XI. Le verbe est un son composé significatif, comportant une idée de temps et dont aucune partie n’est significative par elle-même, de même que dans les noms. En effet, le mot homme, le mot blanc ne marquent pas le temps, tandis que les mots marche, a marché, comportent, outre leur sens propre, l’un l’idée du temps présent, l’autre celle du temps passé.

XII. Le cas est ce qui, dans un nom ou dans un verbe, marque tantôt le rapport de possession ou de destination, ou tout autre analogue, tantôt celui d’unité ou de pluralité, par exemple, homme ou hommes : ou le rapport de rôle joué, comme, par exemple, s’il s’agit d’une question ou d’une injonction. En effet, cette expression : a-t-il marché ? ou celle-ci : marche, voilà des cas de verbe qui rentrent dans ces variétés.

XIII. Le discours est un son composé significatif dont quelques parties ont une signification par elles-mêmes; car toute proposition ne se compose pas de noms et de verbes, comme, par exemple, la définition de l’homme; mais une proposition peut exister sans qu’il y ait de verbe, et pourtant elle contiendra toujours une partie significative, comme, par exemple, Cléon, dans la proposition : «Cléon marche».

XIV. Le discours est un de deux manières : ou bien il désigne un seul objet, ou bien il en comprend plusieurs par conjonction. Ainsi l’Iliade est un discours un par conjonction, et la définition de l’homme l’est en ce sens qu’elle désigne un seul objet.

Перевод Абу-Бисра, не позднее 940 г.

Die arabische Uebersetzung der Poetik des Aristoteles
Die arabische Uebersetzung der Poetik des Aristoteles