Аристотель «Поэтика»: Различные способы подражания (1448а19)

 

3. Ἔτι δὲ τούτων τρίτη διαφορὰ τὸ ὡς ἕκαστα τούτων [20] μιμήσαιτο ἄν τις. Καὶ γὰρ ἐν τοῖς αὐτοῖς καὶ τὰ αὐτὰ μιμεῖσθαι ἔστιν ὁτὲ μὲν ἀπαγγέλλοντα, ἢ ἕτερόν τι γιγνόμενον ὥσπερ Ὅμηρος ποιεῖ ἢ ὡς τὸν αὐτὸν καὶ μὴ μεταβάλλοντα, ἢ πάντας ὡς πράττοντας καὶ ἐνεργοῦντας [τοὺς] μιμουμένους. Ἐν τρισὶ δὴ ταύταις διαφοραῖς ἡ μίμησίς ἐστιν, [25] ὡς εἴπομεν κατ᾽ ἀρχάς, ἐν οἷς τε <καὶ ἃ> καὶ ὥς. Ὥστε τῇ μὲν ὁ αὐτὸς ἂν εἴη μιμητὴς Ὁμήρῳ Σοφοκλῆς, μιμοῦνται γὰρ ἄμφω σπουδαίους, τῇ δὲ Ἀριστοφάνει, πράττοντας γὰρ μιμοῦνται καὶ δρῶντας ἄμφω. Ὅθεν καὶ δράματα καλεῖσθαί τινες αὐτά φασιν, ὅτι μιμοῦνται δρῶντας. Διὸ καὶ [30] ἀντιποιοῦνται τῆς τε τραγῳδίας καὶ τῆς κωμῳδίας οἱ Δωριεῖς (τῆς μὲν γὰρ κωμῳδίας οἱ Μεγαρεῖς οἵ τε ἐνταῦθα ὡς ἐπὶ τῆς παρ᾽ αὐτοῖς δημοκρατίας γενομένης καὶ οἱ ἐκ Σικελίας, ἐκεῖθεν γὰρ ἦν Ἐπίχαρμος ὁ ποιητὴς πολλῷ πρότερος ὢν Χιωνίδου καὶ Μάγνητος· καὶ τῆς τραγῳδίας ἔνιοι [35] τῶν ἐν Πελοποννήσῳ) ποιούμενοι τὰ ὀνόματα σημεῖον· αὐτοὶ μὲν γὰρ κώμας τὰς περιοικίδας καλεῖν φασιν, Ἀθηναίους δὲ δήμους, ὡς κωμῳδοὺς οὐκ ἀπὸ τοῦ κωμάζειν λεχθέντας ἀλλὰ τῇ κατὰ κώμας πλάνῃ ἀτιμαζομένους ἐκ τοῦ ἄστεως· [1448b][1] καὶ τὸ ποιεῖν αὐτοὶ μὲν δρᾶν, Ἀθηναίους δὲ πράττειν προσαγορεύειν. Περὶ μὲν οὖν τῶν διαφορῶν καὶ πόσαι καὶ τίνες τῆς μιμήσεως εἰρήσθω ταῦτα.

Перевод М. Гаспарова

<в) Различные способы подражания.>
[а19] Есть еще третье различие в этой <области>: как<им способом> совершается каждое из этих подражаний. [а20] Ибо можно подражать одному и тому же одними и теми же средствами, но так, что или <а) автор> то ведет повествование <со стороны>, то становится в нем кем-то иным, как Гомер, или <б) все время остается> самим собой и не меняется, или <в) выводит> всех подражаемых <в виде лиц> действующих и деятельных.

[а24] Таковы-то эти три различия в способе подражания, как было сказано вначале: чем <подражать>, чему и как. [а25] Таким образом, в одном отношении Софокл как подражатель подобен Гомеру, ибо оба они подражают хорошим людям, а в другом отношении Аристофану, ибо оба они <выводят> в подражании лиц действующих и делающих. [а28] Отсюда, говорят иные, и сама драма называется «действом» (δράμα), ибо подражает <лицам> действующим (δρωντες). [а29] По этой-то причине и заявляют доряне свои притязания на трагедию и комедию: на комедию — мегаряне, как здешние <утверждающие>, будто она у них явилась вместе с народовластием, так и сицилийские, ибо оттуда был родом поэт Эпихарм намного раньше и Хионида и Магнета, а на трагедию — некоторые из пелопонесских дорян. [а35] Они ссылаются в доказательство на названия: говорят, что это у них пригородные селения называются «комами», как в Афинах «демами», и будто комедианты получили имя не от <глагола> «пировать» (κομάζειν), а от <этих самых> «ком», по которым они скитались, выгнанные с бесчестием из города; [48b1]<и еще говорят>, что это у них в языке «действовать» будет «δραν», тогда как у афинян — «πράττειν».

[b2] Итак, о различиях в подражании, сколько их и какие они, сказано достаточно.

Перевод В. Аппельрота

К этому присоединяется еще третье различие, заключающееся в том, ка́к подражать в каждом из этих случаев. Именно, подражать в одном и том же и одному и тому же можно, рассказывая о событии, как о чем-то отдельном от себя, как это делает Гомер, или же так, что подражающий остается сам собою, не изменяя своего лица, или представляя всех изображаемых лиц как действующих и деятельных. Вот в каких трех различиях заключается всякое подражание, как мы сказали с самого начала, именно в средстве, <предмете> и способе, так что в одном отношении Софокл мог бы быть тождествен с Гомером, ибо они оба воспроизводят людей достойных, а в другом — с Аристофаном, ибо они оба представляют людей действующими и притом драматически действующими. Отсюда, как утверждают некоторые, эти произведения и называются «драмами», потому что изображают лиц действующих. Поэтому доряне и высказывают притязания на трагедию и комедию, — на комедию именно претендуют мегаряне, как здешние, — будто бы она возникла во время установления у них демократии, так и сицилийские, — потому что из Сицилии происходил поэт Эпихарм, живший гораздо раньше Хионида и Магнета; а на трагедию высказывают притязания некоторые из пелопоннесских дорян, — причем приводятся в доказательство названия, именно: они, по их словам, называют окружающие города местечки ко́мами, а афиняне — демами, так как, говорят они, комедианты названы не от глагола кома́дзейн [пировать], а от скитания по кoмам [актеров], не оцененных горожанами; также и понятие «действовать» у дорян выражается глаголом дран, а у афинян — пра́ттейн. Итак, о том, сколько и какие бывают различия в подражании, сказано достаточно.

Перевод Н. Новосадского

Различие видов поэзии в зависимости от способов подражания: а) объективный рассказ (эпос); b) личное выступление рассказчика (лирика); с) изображение событий в действии (драма). Вопрос о месте возникновения трагедии и комедии. Этимологическое объяснение термина «комедия»

Есть еще третье различие в этой области — способ воспроизведения каждого явления. Ведь можно воспроизводить одними и теми же средствами одно и то же, иногда рассказывая о событиях, становясь при этом чем-то посторонним (рассказу), как делает Гомер; или от своего же лица, не заменяя себя другим; или изображая всех действующими и проявляющими свою энергию.

Вот этими тремя чертами — средствами подражания, предметом его и способом подражания — различаются виды творчества, как мы сказали вначале. Поэтому Софокла, как поэта, можно в одном отношении сближать с Гомером, так как они оба изображают хороших людей, а в другом отношении — с Аристофаном, потому что они оба изображают совершающих какие-нибудь поступки и действующих. Отсюда, как некоторые говорят, происходит и название этих произведений «действами» (δράματα), так как они изображают действующих лиц. Вот почему дорийцы заявляют свои притязания на трагедию и комедию. На комедию — мегарцы: здешние (мегарцы) говорят, что она возникла у них во время демократии, а сицилийские ссылаются на то, что из Сицилии происходил Эпихарм, поэт, живший значительно раньше Хионида и Магнета. В доказательство дорийцы приводят и самые слова. Они говорят, что окружающие город селения называются у них «комами», а у афинян «демами» и поэты были названы комиками не от глагола «комазейн» (κωμάζειν), а оттого, что они скитались по «комам», когда их позорно выгоняли из города. И понятие «действовать» у дорийцев обозначается глаголом «дран» (δραν), а у афинян — «праттейн» (πράττειν).

А на трагедию (изъявляют притязание) некоторые из (дорийцев) пелопоннесских.. О различиях в творчестве, о том, сколько их и каковы они, сказанного достаточно.

Translated by W.H. Fyfe

A third difference in these arts is the manner in which one may represent each of these objects. [20] For in representing the same objects by the same means it is possible to proceed either partly by narrative and partly by assuming a character other than your own--this is Homer’s method — or by remaining yourself without any such change, or else to represent the characters as carrying out the whole action themselves.

These, as we said above, are the three differences which form the several species of the art of representation, the means, the objects, and the manner.

It follows that in one respect Sophocles would be the same kind of artist as Homer, for both represent good men, and in another respect he would resemble Aristophanes, for they both represent men in action and doing things. And that according to some is the reason why they are called «dramas», because they present people as doing things. And for this reason the Dorians claim as their own both tragedy and comedy — comedy is claimed both by the Megarians here in Greece, who say that it originated in the days of their democracy, and by the Megarians in Sicily, for it was from there the poet Epicharmus came, who was much earlier than Chionides and Magnes; and tragedy some of the Peloponnesians claim. Their evidence is the two names. Their name, they say, for suburb villages is κω̂μαι — the Athenians call them «Demes» — and comedians are so called not from κωμάζειν, «to revel», but because they were turned out of the towns and went strolling round the villages( κω̂μαι).

Translated by S.H. Butcher

There is still a third difference — the manner in which each of these objects may be imitated. For the medium being the same, and the objects the same, the poet may imitate by narration — in which case he can either take another personality as Homer does, or speak in his own person, unchanged — or he may present all his characters as living and moving before us.

These, then, as we said at the beginning, are the three differences which distinguish artistic imitation — the medium, the objects, and the manner. So that from one point of view, Sophocles is an imitator of the same kind as Homer — for both imitate higher types of character; from another point of view, of the same kind as Aristophanes — for both imitate persons acting and doing. Hence, some say, the name of ‘drama’ is given to such poems, as representing action. For the same reason the Dorians claim the invention both of Tragedy and Comedy. The claim to Comedy is put forward by the Megarians — not only by those of Greece proper, who allege that it originated under their democracy, but also by the Megarians of Sicily, for the poet Epicharmus, who is much earlier than Chionides and Magnes, belonged to that country. Tragedy too is claimed by certain Dorians of the Peloponnese. In each case they appeal to the evidence of language. The outlying villages, they say, are by them called komai, by the Athenians demoi: and they assume that comedians were so named not from komazein, ‘to revel,’ but because they wandered from village to village (kata komas), being excluded contemptuously from the city. They add also that the Dorian word for ‘doing’ is dran, and the Athenian, prattein.

This may suffice as to the number and nature of the various modes of imitation.

Translated by I. Bywater

III. A third difference in these arts is in the manner in which each kind of object is represented. Given both the same means and the same kind of object for imitation, one may either (1) speak at one moment in narrative and at another in an assumed character, as Homer does; or (2) one may remain the same throughout, without any such change; or (3) the imitators may represent the whole story dramatically, as though they were actually doing the things described.

As we said at the beginning, therefore, the differences in the imitation of these arts come under three heads, their means, their objects, and their manner.

So that as an imitator Sophocles will be on one side akin to Homer, both portraying good men; and on another to Aristophanes, since both present their personages as acting and doing. This in fact, according to some, is the reason for plays being termed dramas, because in a play the personages act the story. Hence too both Tragedy and Comedy are claimed by the Dorians as their discoveries; Comedy by the Megarians — by those in Greece as having arisen when Megara became a democracy, and by the Sicilian Megarians on the ground that the poet Epicharmus was of their country, and a good deal earlier than Chionides and Magnes; even Tragedy also is claimed by certain of the Peloponnesian Dorians. In support of this claim they point to the words ’comedy’ and ’drama’. Their word for the outlying hamlets, they say, is comae, whereas Athenians call them demes — thus assuming that comedians got the name not from their comoe or revels, but from their strolling from hamlet to hamlet, lack of appreciation keeping them out of the city. Their word also for ’to act’, they say, is dran, whereas Athenians use prattein.

So much, then, as to the number and nature of the points of difference in the imitation of these arts.

Traduction Ch. Emile Ruelle

Différentes sortes de poésie selon le manière d’imiter.

I. La troisième différence consiste dans la manière d’imiter chacun de ces êtres. En effet, il est possible d’imiter le même objet, dans les mêmes circonstances, tantôt sous forme de récit et en produisant quelque autre personnage, comme le fait Homère, ou bien le personnage restant le même, sans qu’on le fasse changer, ou encore de telle façon que les sujets d’imitation soient présentés agissant et accomplissant tout par eux-mêmes. L’imitation comporte donc les trois différences que voici, comme nous l’avons dit en commençant : les circonstances où elle a lieu, son objet, son procédé. Par l’une, Sophocle est un imitateur dans le même sens qu’Homère, car tous deux imitent des êtres meilleurs; par la seconde, il l’est dans le même sens qu’Aristophane, car tous deux imitent en mettant leurs personnages en action.

II. De là le nom de drames (dr‹mata), donné à leurs oeuvres, parce qu’ils imitent en agissant (drÇntew). De là vient aussi que les Doriens revendiquent la tragédie et la comédie, les Mégariens, la comédie, ceux de ce pays alléguant que celle-ci est née sous le règne du gouvernement démocratique, et ceux de Sicile par la raison que le poète Épicharme était originaire de cette île et vivait bien avant Chionide et Magnès.

III. La comédie est revendiquée aussi par ceux du Péloponnèse, qui se fondent sur un indice fourni par les noms; car ils allèguent que chez eux village se dit kÅma, et chez les Athéniens dème; de sorte que les comédiens sont appelés ainsi non pas du mot kvm‹zein (railler), mais de ce que, repoussés avec mépris hors de la ville, ils errent dans les villages. Ils ajoutent que agir se dit chez eux drn, et chez les Athéniens pr‹ttein.

IV. Voilà pour le nombre et la nature des différences que comporte l’imitation.

Перевод Абу-Бисра, не позднее 940 г.

Die arabische Uebersetzung der Poetik des Aristoteles
Die arabische Uebersetzung der Poetik des Aristoteles