Аристотель «Поэтика»: Характеры (1454a16)

 

15. Περὶ δὲ τὰ ἤθη τέτταρά ἐστιν ὧν δεῖ στοχάζεσθαι, ἓν μὲν καὶ πρῶτον, ὅπως χρηστὰ ᾖ. Ἕξει δὲ ἦθος μὲν ἐὰν ὥσπερ ἐλέχθη ποιῇ φανερὸν ὁ λόγος ἢ ἡ πρᾶξις προαίρεσίν τινα <ἥ τις ἂν> ᾖ, χρηστὸν δὲ ἐὰν χρηστήν. Ἔστιν δὲ [20] ἐν ἑκάστῳ γένει· καὶ γὰρ γυνή ἐστιν χρηστὴ καὶ δοῦλος, καίτοι γε ἴσως τούτων τὸ μὲν χεῖρον, τὸ δὲ ὅλως φαῦλόν ἐστιν. Δεύτερον δὲ τὸ ἁρμόττοντα· ἔστιν γὰρ ἀνδρείαν μὲν τὸ ἦθος, ἀλλ᾽ οὐχ ἁρμόττον γυναικὶ οὕτως ἀνδρείαν ἢ δεινὴν εἶναι. Τρίτον δὲ τὸ ὅμοιον. Τοῦτο γὰρ ἕτερον τοῦ [25] χρηστὸν τὸ ἦθος καὶ ἁρμόττον ποιῆσαι ὡς προείρηται. Τέταρτον δὲ τὸ ὁμαλόν. Κἂν γὰρ ἀνώμαλός τις ᾖ ὁ τὴν μίμησιν παρέχων καὶ τοιοῦτον ἦθος ὑποτεθῇ, ὅμως ὁμαλῶς ἀνώμαλον δεῖ εἶναι. Ἔστιν δὲ παράδειγμα πονηρίας μὲν ἤθους μὴ ἀναγκαίας οἷον ὁ Μενέλαος ὁ ἐν τῷ Ὀρέστῃ, τοῦ [30] δὲ ἀπρεποῦς καὶ μὴ ἁρμόττοντος ὅ τε θρῆνος Ὀδυσσέως ἐν τῇ Σκύλλῃ καὶ ἡ τῆς Μελανίππης ῥῆσις, τοῦ δὲ ἀνωμάλου ἡ ἐν Αὐλίδι Ἰφιγένεια· οὐδὲν γὰρ ἔοικεν ἡ ἱκετεύουσα τῇ ὑστέρᾳ.

Перевод М. Гаспарова

<2. Характеры.>
[а16] Что касается характеров, то здесь следует иметь в виду четыре цели. <1> Первое и главное: характеры должны быть хорошими (χρηστοί). [а17] <Лицо> будет иметь характер, если, как сказано, обнаружит в своих речах или поступках какой-то выбор; <и оно будет иметь> хороший <характер>, если хорошим <будет его выбор>. [а19] Это может быть во всяком человеке: и женщина бывает хорошая, и даже раб, хотя, быть может, первая и хуже <мужчины>, а второй и вовсе худ. [а22] <2> Во-вторых, <характеры должны быть> сообразны (άρμόττοντα): характер может быть мужественным, но, например, женскому <лицу> мужество и сила несообразны. [а24] <3> В-третьих, характеры <должны быть> похожи (ŏμοιοι): это не то же самое, что делать их хорошими и сообразными, как сказано выше, а совсем другое. [а26] <4> В-четвертых, <характеры должны быть> последовательны (όμαλοί): если даже лицо, представленное подражанием, само непоследовательно, и такой характер лежит под <его поступками>, то все же и непоследовательным оно должно быть последовательно.

[а28] <1> Пример низости характера, не вызванной необходимостью, — Менелай в «Оресте»; <2> <пример характера> непристойного и несообразного — плач Одиссея в «Скилле» и речь Меланиппы; <4> <пример> непоследовательного — «Ифигения в Авлиде», так как умоляющая Ифигения совсем не похожа на ту, какой она является вслед за тем.

Перевод В. Аппельрота

Что же касается характеров, то есть четыре пункта, которые надо иметь в виду: первый и самый важный — чтобы они были благородны. Действующее лицо будет иметь характер, если, как было сказано, в речи или действии обнаружит какое-либо направление воли, каково бы оно ни было; но этот характер будет благородным, если обнаружит благородное направление воли. Это может быть в каждом человеке: и женщина бывает благородной, и раб, хотя, может быть, из них первая — существо низшее, а второй — вовсе ничтожное. Второй пункт, — чтобы характеры были подходящими; например, можно представить характер мужественный, но не подходит к женщине быть мужественной или грозной. Третий пункт, — чтобы характер был правдоподобен; это нечто отличное от того, чтобы создать характер нравственно благородный и подходящий, как только что сказано. Четвертый же пункт, — чтобы он был последователен. Даже если изображаемое лицо непоследовательно и таким представляется его характер, то в силу последовательности его должно представить непоследовательным. Примером низости характера, не вызванной необходимостью, служит Менелай в «Оресте», пример недостойного и неподходящего представляет плач Одиссея в «Скилле» и витиеватая речь Меланиппы, а непоследовательного — Ифигения в Авлиде, так как горюющая Ифигения нисколько не походит на ту, которая является впоследствии.

Перевод Н. Новосадского

Относительно характеров следует иметь в виду четыре цели. Первое и важнейшее — чтобы они были благородны. Действующее лицо будет иметь характер в том случае, когда, как сказано, его речи или поступки обнаруживают какое-нибудь решение, а благородный характер, — когда оно благородно. Последнее возможно во всяком положении. Ведь и женщина бывает благородной, и раб, хотя, быть может, первая из них ниже (мужчины), а раб — совершенно низкое существо.

Второе условие — соответствие (характеров действующим лицам). Так, характер Аталанты мужественный, но женщине не подобает быть мужественной или страшной.

Третье условие — правдоподобие. Это особая задача, — не то, чтобы создать благородный или соответствующий данному лицу характер, как сказано.

Четвертое условие — последовательность. Даже если изображаемое лицо совершенно непоследовательно и в основе его поступков лежит такой характер, то все-таки оно должно быть непоследовательным последовательно.

Примером низости характера, не вызванной необходимостью, является Менелай в «Оресте». Пример поступка, несоответственного и несогласного с характером, — плач Одиссея в «Скилле» и речь Меланиппы… Пример непоследовательности — Ифигения в Авлиде, так как умоляющая она совершенно не похожа на ту, которая выступает (в той же трагедии) позже.

Translated by W.H. Fyfe

Concerning «character» there are four points to aim at. The first and most important is that the character should be good. The play will show character if, as we said above, either the dialogue or the actions reveal some choice; and the character will be good, if the choice is good. [20] But this is relative to each class of people. Even a woman is «good» and so is a slave, although it may be said that a woman is an inferior thing and a slave beneath consideration.

The second point is that the characters should be appropriate. A character may be manly, but it is not appropriate for a woman to be manly or clever.

Thirdly, it should be «like». This is different from making the character good and from making it appropriate in the sense of the word as used above.

Fourthly, it should be consistent. Even if the original be inconsistent and offers such a character to the poet for representation, still he must be consistently inconsistent.

An example of unnecessary badness of character is Menelaos in the Orestes; of character that is unfitting and inappropriate the lament of Odysseus in the Scylla and Melanippe’s speech; of inconsistent character Iphigeneia in Aulis, for the suppliant Iphigeneia is not at all like her later character.

Translated by S.H. Butcher

In respect of Character there are four things to be aimed at. First, and most important, it must be good. Now any speech or action that manifests moral purpose of any kind will be expressive of character: the character will be good if the purpose is good. This rule is relative to each class. Even a woman may be good, and also a slave; though the woman may be said to be an inferior being, and the slave quite worthless. The second thing to aim at is propriety. There is a type of manly valor; but valor in a woman, or unscrupulous cleverness is inappropriate. Thirdly, character must be true to life: for this is a distinct thing from goodness and propriety, as here described. The fourth point is consistency: for though the subject of the imitation, who suggested the type, be inconsistent, still he must be consistently inconsistent. As an example of motiveless degradation of character, we have Menelaus in the Orestes; of character indecorous and inappropriate, the lament of Odysseus in the Scylla, and the speech of Melanippe; of inconsistency, the Iphigenia at Aulis — for Iphigenia the suppliant in no way resembles her later self.

Translated by I. Bywater

In the Characters there are four points to aim at. First and foremost, that they shall be good. There will be an element of character in the play, if (as has been observed) what a personage says or does reveals a certain moral purpose; and a good element of character, if the purpose so revealed is good. Such goodness is possible i.e.ery type of personage, even in a woman or a slave, though the one is perhaps an inferior, and the other a wholly worthless being. The second point is to make them appropriate. The Character before us may be, say, manly; but it is not appropriate in a female Character to be manly, or clever. The third is to make them like the reality, which is not the same as their being good and appropriate, in our sense of the term. The fourth is to make them consistent and the same throughout; even if inconsistency be part of the man before one for imitation as presenting that form of character, he should still be consistently inconsistent. We have an instance of baseness of character, not required for the story, in the Menelaus in Orestes; of the incongruous and unbefitting in the lamentation of Ulysses in Scylla, and in the (clever) speech of Melanippe; and of inconsistency in Iphigenia at Aulis, where Iphigenia the suppliant is utterly unlike the later Iphigenia.

Traduction Ch. Emile Ruelle

I. En ce qui concerne les moeurs, il y a quatre points auxquels on doit tendre; l’un, le premier, c’est qu’elles soient bonnes.

II. Le personnage aura des moeurs si, comme on l’a dit, la parole ou l’action fait révéler un dessein; de bonnes moeurs, si le dessein révélé est bon.

III. Chaque classe de personnes a son genre da bonté il y a celle de la femme, celle de l’esclave, bien que le caractère moral de l’une soit peut-être moins bon, et celui de l’autre absolument mauvais.

IV. Le second point, c’est que (les moeurs) soient en rapport de convenance (avec le personnage). Ainsi la bravoure est un trait de caractère, mais il ne convient pas à un rôle de femme d’être brave ou terrible.

V. Le troisième point, c’est la ressemblance. Car c’est autre chose que de représenter un caractère honnête et (un caractère) en rapport de convenance (avec le personnage), comme on l’a dit.

VI. Le quatrième, c’est l’égalité. Et en effet, le personnage qui présente une imitation et qui suppose un tel caractère, lors même qu’il serait inégal, devra être également inégal.

VII Un exemple de perversité morale non nécessaire c’est le Ménélas d’Oreste; de caractère dépourvu de décence et convenance, la lamentation d’Ulysse, dans Scylla, et le discours de Mélanippe; de rôle inégal, Iphigénie à Aulis; car, dans les scènes où elle est suppliante, elle ne ressemble en rien à ce qu’elle se montre plus tard.

Перевод Абу-Бисра, не позднее 940 г.

Die arabische Uebersetzung der Poetik des Aristoteles