Аристотель «Поэтика»: Разновидности имен (1457a31)

 

21. Ὀνόματος δὲ εἴδη τὸ μὲν ἁπλοῦν, ἁπλοῦν δὲ λέγω ὃ μὴ ἐκ σημαινόντων σύγκειται, οἷον γῆ, τὸ δὲ διπλοῦν· τούτου δὲ τὸ μὲν ἐκ σημαίνοντος καὶ ἀσήμου, πλὴν οὐκ ἐν τῷ [33a] ὀνόματι σημαίνοντος καὶ ἀσήμου, τὸ δὲ ἐκ σημαινόντων σύγκειται. Εἴη δ᾽ ἂν καὶ τριπλοῦν καὶ τετραπλοῦν ὄνομα καὶ [35] πολλαπλοῦν, οἷον τὰ πολλὰ τῶν Μασσαλιωτῶν, ‘Ἑρμοκαϊκόξανθος’ . . . [1457b][1] Ἅπαν δὲ ὄνομά ἐστιν ἢ κύριον ἢ γλῶττα ἢ μεταφορὰ ἢ κόσμος ἢ πεποιημένον ἢ ἐπεκτεταμένον ἢ ὑφῃρημένον ἢ ἐξηλλαγμένον. Λέγω δὲ κύριον μὲν ᾧ χρῶνται ἕκαστοι, γλῶτταν δὲ ᾧ ἕτεροι· ὥστε φανερὸν ὅτι καὶ [5] γλῶτταν καὶ κύριον εἶναι δυνατὸν τὸ αὐτό, μὴ τοῖς αὐτοῖς δέ· τὸ γὰρ ‘σίγυνον’ Κυπρίοις μὲν κύριον, ἡμῖν δὲ γλῶττα. Μεταφορὰ δέ ἐστιν ὀνόματος ἀλλοτρίου ἐπιφορὰ ἢ ἀπὸ τοῦ γένους ἐπὶ εἶδος ἢ ἀπὸ τοῦ εἴδους ἐπὶ τὸ γένος ἢ ἀπὸ τοῦ εἴδους ἐπὶ εἶδος ἢ κατὰ τὸ ἀνάλογον. Λέγω δὲ ἀπὸ γένους μὲν [10] ἐπὶ εἶδος οἷον ‘νηῦς δέ μοι ἥδ᾽ ἕστηκεν’· τὸ γὰρ ὁρμεῖν ἐστιν ἑστάναι τι. Ἀπ᾽ εἴδους δὲ ἐπὶ γένος ‘ἦ δὴ μυρί᾽ Ὀδυσσεὺς ἐσθλὰ ἔοργεν’· τὸ γὰρ μυρίον πολύ ἐστιν, ᾧ νῦν ἀντὶ τοῦ πολλοῦ κέχρηται. Ἀπ᾽ εἴδους δὲ ἐπὶ εἶδος οἷον ‘χαλκῷ ἀπὸ ψυχὴν ἀρύσας’ καὶ ‘τεμὼν ταναήκεϊ χαλκῷ’· ἐνταῦθα [15] γὰρ τὸ μὲν ἀρύσαι ταμεῖν, τὸ δὲ ταμεῖν ἀρύσαι εἴρηκεν· ἄμφω γὰρ ἀφελεῖν τί ἐστιν. Τὸ δὲ ἀνάλογον λέγω, ὅταν ὁμοίως ἔχῃ τὸ δεύτερον πρὸς τὸ πρῶτον καὶ τὸ τέταρτον πρὸς τὸ τρίτον· ἐρεῖ γὰρ ἀντὶ τοῦ δευτέρου τὸ τέταρτον ἢ ἀντὶ τοῦ τετάρτου τὸ δεύτερον. Καὶ ἐνίοτε προστιθέασιν ἀνθ᾽ [20] οὗ λέγει πρὸς ὅ ἐστι. Λέγω δὲ οἷον ὁμοίως ἔχει φιάλη πρὸς Διόνυσον καὶ ἀσπὶς πρὸς Ἄρη· ἐρεῖ τοίνυν τὴν φιάλην ‘ἀσπίδα Διονύσου’ καὶ τὴν ἀσπίδα ‘φιάλην Ἄρεως’. Ἢ ὃ γῆρας πρὸς βίον, καὶ ἑσπέρα πρὸς ἡμέραν· ἐρεῖ τοίνυν τὴν ἑσπέραν ‘γῆρας ἡμέρας’ ἢ ὥσπερ Ἐμπεδοκλῆς, καὶ τὸ γῆρας ‘ἑσπέραν βίου’ [25] ἢ ‘δυσμὰς βίου’. Ἐνίοις δ᾽ οὐκ ἔστιν ὄνομα κείμενον τῶν ἀνάλογον, ἀλλ᾽ οὐδὲν ἧττον ὁμοίως λεχθήσεται· οἷον τὸ τὸν καρπὸν μὲν ἀφιέναι σπείρειν, τὸ δὲ τὴν φλόγα ἀπὸ τοῦ ἡλίου ἀνώνυμον· ἀλλ᾽ ὁμοίως ἔχει τοῦτο πρὸς τὸν ἥλιον καὶ τὸ σπείρειν πρὸς τὸν καρπόν, διὸ εἴρηται ‘σπείρων θεοκτίσταν [30] φλόγα’. Ἔστι δὲ τῷ τρόπῳ τούτῳ τῆς μεταφορᾶς χρῆσθαι καὶ ἄλλως, προσαγορεύσαντα τὸ ἀλλότριον ἀποφῆσαι τῶν οἰκείων τι, οἷον εἰ τὴν ἀσπίδα εἴποι ‘φιάλην μὴ Ἄρεως ἀλλ᾽ ἄοινον’ . . . Πεποιημένον δ᾽ ἐστὶν ὃ ὅλως μὴ καλούμενον ὑπὸ τινῶν αὐτὸς τίθεται ὁ ποιητής, δοκεῖ γὰρ ἔνια εἶναι τοιαῦτα, [35] οἷον τὰ κέρατα ‘ἔρνυγας’ καὶ τὸν ἱερέα ‘ἀρητῆρα’. Ἐπεκτεταμένον δέ ἐστιν ἢ ἀφῃρημένον, [1458a][1] τὸ μὲν ἐὰν φωνήεντι μακροτέρῳ κεχρημένον ᾖ τοῦ οἰκείου ἢ συλλαβῇ ἐμβεβλημένῃ, τὸ δὲ ἂν ἀφῃρημένον τι ᾖ αὐτοῦ, ἐπεκτεταμένον μὲν οἷον τὸ πόλεως ‘πόληος’ καὶ τὸ Πηλείδου ‘Πηληιάδεω’, ἀφῃρημένον δὲ οἷον τὸ [5] ‘κρῖ’ καὶ τὸ ‘δῶ’ καὶ ‘μία γίνεται ἀμφοτέρων ὄψ’. Ἐξηλλαγμένον δ᾽ ἐστὶν ὅταν τοῦ ὀνομαζομένου τὸ μὲν καταλείπῃ τὸ δὲ ποιῇ, οἷον τὸ ‘δεξιτερὸν κατὰ μαζόν’ ἀντὶ τοῦ ‘δεξιόν’. Αὐτῶν δὲ τῶν ὀνομάτων τὰ μὲν ἄρρενα τὰ δὲ θήλεα τὰ δὲ μεταξύ, ἄρρενα μὲν ὅσα τελευτᾷ εἰς τὸ Ν καὶ Ρ καὶ Σ καὶ [10] ὅσα ἐκ τούτου σύγκειται (ταῦτα δ᾽ ἐστὶν δύο, Ψ καὶ Ξ), θήλεα δὲ ὅσα ἐκ τῶν φωνηέντων εἴς τε τὰ ἀεὶ μακρά, οἷον εἰς Η καὶ Ω, καὶ τῶν ἐπεκτεινομένων εἰς Α· ὥστε ἴσα συμβαίνει πλήθει εἰς ὅσα τὰ ἄρρενα καὶ τὰ θήλεα· τὸ γὰρ Ψ καὶ τὸ Ξ σύνθετά ἐστιν. Εἰς δὲ ἄφωνον οὐδὲν ὄνομα τελευτᾷ, [15] οὐδὲ εἰς φωνῆεν βραχύ. Εἰς δὲ τὸ Ι τρία μόνον, ‘μέλι’, ‘κόμμι’, ‘πέπερι’. Εἰς δὲ τὸ Υ πέντε, τὸ ‘δόρυ’, τὸ ‘πῶυ’, τὸ ‘νᾶπυ’, τὸ ‘γόνυ’, τὸ ‘ἄστυ’. Τὰ δὲ μεταξὺ εἰς ταῦτα καὶ Ν καὶ Σ.

Перевод М. Гаспарова

<Разновидности имен.>
[а31] Имя бывает двух видов, простое и сложное. Простым я называю то, которое состоит из частей незначащих, например, «земля»; сложное же состоит или из части значащей и незначащей (т. е. имеющей и не имеющей <самостоятельного> значения вне данного слова) или из <нескольких> значащих <частей>: частей таких может быть и три и четыре и более, как во многих величавых словах, <например> «Гермокаикоксанф»… [57b1] Всякое имя есть или общеупотребительное, или редкое, или переносное, или украшательное, или сочиненное, или удлиненное, или укороченное, или измененное.

[b3] Общеупотребительным (κύριον) словом я называю такое, которым пользуются все, редким (γλώττα) — такое, которым не все; поэтому ясно, что одно и то же слово может быть и общеупотребительным и редким, но не у одних и тех же <людей>: так, слово σίγυνον <дротик> для жителей Кипра общеупотребительное, а для нас редкое.

[b6] Переносное слово (μεταφορά) — это несвойственное имя, перенесенное с рода на вид, или с вида на род, или с вида на вид, или по аналогии. [b9] <1> С рода на вид — под этим я имею в виду <такие случаи>, как «Вон и корабль мой стоит…», ибо «стоять на якоре» есть частный случай от «стоять <вообще>». [b11] <2> С вида на род — <это, например,> «…Тысячи славных дел свершены Одиссеем», ибо «тысячи» есть <частный случай от> «много», и поэтому <это слово> употреблено здесь вместо «много». [b13] <3> С вида на вид — это, например, «медью вычерпнув душу» и «<воду от струй> отсекши безустальной медью»: в первом случае «вычерпнуть» сказано вместо «отсечь», во втором «отсечь» вместо «вычерпнуть», потому что и то и другое означает «отъять». [b16] <4> А «по аналогии» — здесь я имею в виду <тот случай,> когда второе так относится к первому, как четвертое к третьему, и поэтому <писатель> может сказать вместо второго четвертое или вместо четвертого второе. [b19] Иногда к этому прибавляется и то <слово>, к которому относится подмененное: например, чаша так относится к Дионису, как щит к Аресу, поэтому можно назвать чашу «щитом Диониса», а щит — «чашей Ареса»; или, <например,> старость <так относится> к жизни, как вечер к дню, поэтому можно назвать вечер «старостью дня» (или так, как у Эмпедокла), а старость — «вечером жизни» или «закатом жизни». [b25] Некоторые из соотносимых <понятий> не имеют постоянного имени, однако и они могут именоваться по аналогии: например, когда <сеятель> разбрасывает свои семена, то <это называется> «сеять», а когда солнце свои лучи, то это названия не имеет, но так как <действие> это так же относится к солнцу, как сеяние к сеятелю, то и говорится «сея богоданный свет». [b30] Таким переносным оборотом можно пользоваться и по-другому: прибавив несвойственное <слово>, отнять <этим> часть собственного <значения>, например, назвать щит не «чашею Ареса», а «<чашею> не для вина».

[b33] Сочиненное слово — это такое, которое вовсе никем не употребляется, а вводится самим поэтом (бывают, по-видимому, и такие) — например, «рожонки» вместо «рога» или «молебник» вместо «жрец».

[b35] Удлиненное или укороченное слово <получается> так: первое — если сделать гласную более долгой, чем свойственно, или вставить <лишний> слог; второе — если от слова что-нибудь отнять. Удлиненное — это, например, πόληος вместо πόλεως и Πηληϊάδεω вместо Πηλείδου; укороченное — например, κρΐ, δώ и <ǒφ в словах> μιά γίνεται άμφοτέρων ǒψ.

[58а5] Измененное слово — это когда в употребительном слове одна часть оставляется, а другая сочиняется, например, δεξιτερόν κατά μάζον вместо δεξιόν.

[а8] Имена сами по себе бывают мужские, женские и средние. Мужские — те, которые кончаются на Ν, Ρ <и Σ>, а также на ψ и Ξ, две буквы, сложные с Σ. [a10] Женские — те, которые кончаются на гласные: на всегда долгие Н и Ω, а из удлиняющихся на А (таким образом число мужских и женских окончаний одинаково, ибо ψ и Ξ — это то же самое, что Σ). [а14] Ни на безгласные, ни на краткие гласные не кончается ни одно имя; на I — только три (μέλι, κόμμι и πέπερι), на Υ — пять. [а16] Средние же <имена> кончаются и на эти буквы и на <Α>, Ν, <Ρ>, Σ.

Перевод В. Аппельрота

По виду имена бывают простые и сложные. Простым я называю такое, которое состоит из не имеющих значения частей, например «земля». А из сложных одни состоят из части имеющей и части не имеющей значения (но только имеющей это значение не в самом имени), а другие состоят из частей, имеющих определенное значение. Имя может быть и трех-, и четырех-, и многосложное, например, большая часть напыщенных слов, вроде Гермокаикоксанф.

Всякое имя бывает или общеупотребительное, или глосса, или метафора, или украшение, или сочиненное, или укороченное, или измененное. Общеупотребительным я называю то, которым все пользуются; глоссой — которым пользуются некоторые, так что, очевидно, одно и то же имя может быть и глоссой и общеупотребительным, но не у одних и тех же людей, например, слово σίγυνον [дротик] у жителей Кипра — общеупотребительное, а для нас — глосса. Метафора есть перенесение необычного имени или с рода на вид, или с вида на род, или с вида на вид, или по аналогии. С рода на вид я разумею, <например>, в выражении: «вон и корабль мой стоит», так как «стоять на якоре» есть часть понятия «стоять». С вида на род,например, «истинно, тьму славных дел Одиссей совершает», так как «тьма» значит «много», то [поэт] и воспользовался тут [этим словом] вместо «много». С вида же на вид, например, «вычерпав душу медью» и «отсекши несокрушимой медью», так как здесь «вычерпать» в смысле «отсечь», а «отсечь» в смысле «вычерпать», а оба [эти слова] значат «отнять» что-нибудь. А под аналогией я разумею [тот случай], когда второе относится к первому так же, как четвертое к третьему; поэтому [поэт] может сказать вместо второго четвертое или вместо четвертого второе; а иногда прибавляют [к метафоре] и то имя, к которому относится заменяющая его метафора, то есть, например, чаша так же относится к Дионису, как щит к Арею; следовательно, [поэт] может назвать чашу щитом Диониса, а щит — чашею Арея. Или: чтó старость для жизни, то и вечер для дня; поэтому можно назвать вечер старостью дня, а старость — вечером жизни или, как Эмпедокл, закатом жизни. Для некоторых из аналогий нет собственного названия, но тем не менее может употребляться образное выражение; например, «разбрасывать семена» — значит «сеять», а для разбрасывания света солнцем названия нет; но оно так же относится к солнцу, как сеяние к семенам, поэтому сказано: «сея богоданный свет». Этим родом метафоры можно пользоваться еще и иначе, прибавив чуждое слово так, чтобы оно уничтожило какую-нибудь часть собственного значения [употребленного слова], например, если бы «щит» назвать не «чашею Арея», а «чашею без вина». Сочиненное слово такое, которое вообще никем не употреблялось и составлено самим поэтом; таковы, кажется, некоторые слова вроде *ρνύγες [отростки] вместо κέρατα [рога] и аρητήρ [проситель] вместо 1ερεύς [жрец]. Удлиненное же или укороченное слово получается -первое, если воспользовались гласным, более долгим, чем свойственный [этому слову], или вставкою слога, а второе — если от него что-нибудь отняли; удлиненное слово, например, πόλεως -πόληος, Πηλέος — <ΠηЩος и Πηλείδου> — Πηληιάδεω; укороченное же, например, κρТ, δй и µία γίνεται аµφοτέρων бψ. Измененное слово бывает тогда, когда в употребительной форме одна часть остается, а другая сочиняется, например, δεξιτερòν κατа µαζόν [в правую грудь] вместо δεξιόν.

Из собственных имен одни мужского, другие — женского, а третьи — среднего рода. Мужского все, оканчивающиеся на ν, ρ <и σ> и сложные из нее буквы, каковых две — ψ и ξ. Женского рода все, кончающиеся из гласных — на всегда долгие, каковы η и ω, и из удлиняющихся — на α, так что число окончаний мужского и женского рода оказывается одинаково; ψ и ξ относятся к одному окончанию <σ>. На безгласный не оканчивается ни одно имя, а также и на гласный всегда краткий. На ι оканчиваются только три имени: µέλι [мед], κόµµι [камедь] и πέπερι [перец]; на υ ― пять. А слова среднего рода оканчиваются на эти [гласные] и на ν и σ.

Перевод Н. Новосадского

Объяснение этих терминов и примеры из греческой поэзии. Разделение слов по окончаниям на слова мужского, женского и среднего рода.

Имя бывает двух видов: простое и сложное. Простым я называю то, которое слагается из не имеющих самостоятельного значения частей, например, «земля». Что касается имен сложных, то одни состоят из части, имеющей самостоятельное значение и не имеющей его, но имеющей или не имеющей значение не в самом имени; другие состоят из частей (только), имеющих значение.

Имя может быть трехсложным, четырехсложным и многосложным, как большинство слов высокопарных, например, Гермокаикоксанф.

Всякое имя бывает или общеупотребительное, или глосса, или метафора, или украшение, или вновь составленное, или растяженное, или сокращенное, или измененное.

Общеупотребительным я называю то, которым пользуются все, а глоссой — то, которым пользуются немногие. Ясно, что глоссой и общеупотребительным может быть одно и то же слово, но не у одних и тех же. Например, σίγυνον (дротик) — у жителей Кипра общеупотребительное, а у нас оно глосса.

Метафора — перенесение слова с измененным значением из рода в вид, или из вида в род, или из вида в вид, или по аналогии. Я говорю о перенесении из рода в вид, например: «А корабль мой вот стоит», так как стоять на якоре — это особый вид понятия «стоять». (Пример перенесения) из вида в род: «Да, Одиссей совершил десятки тысяч дел добрых». Десятки тысяч — вообще большое число, и этими словами тут воспользовался поэт вместо «множество». Пример перенесения из вида в вид: «отчерпнув душу мечом» и «отрубив (воды от источников) несокрушимой медью». В первом случае «отчерпнуть» — значит «отрубить», во втором — «отрубить» поэт поставил вместо «отчерпнуть». Нужно заметить, что оба слова обозначают что-нибудь отнять.

Аналогией я называю такой случай, когда второе слово относится к первому так же, как четвертое к третьему. Поэтому вместо второго можно поставить четвертое, а вместо четвертого второе. Иногда присоединяют то слово, к которому заменяемое слово имеет отношение. Я имею в виду такой пример: чаша так же относится к Дионису, как щит к Арею; поэтому можно назвать чашу щитом Диониса, а щит чашей Арея. Или — что старость для жизни, то вечер для дня; поэтому можно назвать вечер старостью дня, а старость вечером жизни, или, как у Эмпедокла, закатом жизни.

Для некоторых понятий нет в языке соответствующих слов, но все-таки можно найти сходное выражение. Например, вместо «сеять» семена говорят «бросать» семена, а для разбрасывания солнцем света нет соответствующего слова. Однако так как «бросать» имеет такое же отношение к лучам солнца, как «сеять» к семенам, то у поэта сказано: «сея богозданный свет».

Метафорой этого рода можно пользоваться еще иначе: присоединив к слову чуждое ему понятие, сказать, что оно к нему не подходит, например, если бы кто-нибудь назвал щит чашей не Арея, а чашей без вина.

Составленное слово — то, которое совершенно не употребляется другими, а придумано самим поэтом. Кажется, есть некоторые слова в таком роде, например, ερνύγες (рожонки) вместо κέρατα (рога) и αρητήρ (молитель) вместо ιερεύς (жрец).

Бывают слова растяженные и сокращенные. Растяженное — если какому-нибудь гласному придать больше долготы, чем ему свойственно, или вставить (в слово) слог. Сокращенное — если в слове что-нибудь отнято. Примеры растяженного: πόληος вместо πόλεως, Πηληος вместо Πηλέος, Πηληιάδεω вместо Πηλείδου. Примеры сокращенного: κρι, δω и μία γίνεται αμφοτέρων οψ.

Измененное — когда в слове одно оставляют, а другое вносят, например, δεξιτερόν κατά μαζον вместо δεξιόν.

Имена бывают мужского, женского и среднего рода. Мужского рода оканчиваются на Ν, Ρ и Σ и сложные с последним, а таковых два: Ψ и Ξ. Женского рода слова оканчиваются на долгие звуки по своей природе, как Η и Ω, а также на Α протяженное. Таким образом, количество окончаний мужского и женского рода по числу одинаково, потому что Ψ и Ξ то же что Σ. Α на безгласный звук не оканчивается ни одно слово, так же как и на краткий гласный звук. На Ι — только три слова: μέλι, κόμμι,

πέπερι. На Υ — пять. На эти звуки, а также на Ν и Σ оканчиваются слова среднего рода.

Translated by W.H. Fyfe

Nouns are of two kinds. There is the simple noun, by which I mean one made up of parts that have no meaning, like γη̂, and there is the compound noun. These may be made up either of a part which has no meaning and a part which has a meaning — though it does not have its meaning in the compound — or of two parts both having a meaning. A compound noun may be triple and quadruple and multiple, e.g. many of the bombastic names like Hermocaicoxanthus. [1457b][1] . . . Every noun is either «ordinary» or «rare» or «metaphorical» or «ornamental» or «invented» or «lengthened» or «curtailed» or «altered». An «ordinary» word is one used by everybody, a «rare» word one used by some; so that a word may obviously be both «ordinary» and «rare», but not in relation to the same people. σίγυνον, for instance, is to the Cypriots an «ordinary» word but to us a «rare» one.

Metaphor is the application of a strange term either transferred from the genus and applied to the species or from the species and applied to the genus, or from one species to another or else by analogy. An example of a term transferred from genus to species is «Here stands my ship». Riding at anchor is a species of standing. An example of transference from species to genus is «Indeed ten thousand noble things Odysseus did», for ten thousand, which is a species of many, is here used instead of the word «many». An example of transference from one species to another is «Drawing off his life with the bronze» and «Severing with the tireless bronze», where «drawing off» is used for «severing» and «severing» for «drawing off», both being species of «removing».

Metaphor by analogy means this: when B is to A as D is to C, then instead of B the poet will say D and B instead of D. And sometimes they add that to which the term supplanted by the metaphor is relative. [20] For instance, a cup is to Dionysus what a shield is to Ares; so he will call the cup «Dionysus’s shield» and the shield «Ares’ cup». Or old age is to life as evening is to day; so he will call the evening «day’s old-age» or use Empedocles’ phrase ; and old age he will call «the evening of life» or «life’s setting sun». Sometimes there is no word for some of the terms of the analogy but the metaphor can be used all the same. For instance, to scatter seed is to sow, but there is no word for the action of the sun in scattering its fire. Yet this has to the sunshine the same relation as sowing has to the seed, and so you have the phrase «sowing the god-created fire».

Besides this another way of employing metaphor is to call a thing by the strange name and then to deny it some attribute of that name. For instance, suppose you call the shield not «Ares’ cup» but a “wineless cup.” . . .

An invented word is one not used at all by any people and coined by the poet. There seem to be such words, eg. «sprouters» for horns and «pray-er» for priest.

A word is «lengthened» or «curtailed», [1458a][1] the former when use is made of a longer vowel than usual or a syllable inserted, and the latter when part of the word is curtailed. An example of a lengthened word is πόληος for πολέως and Πηληιάδεω for Πηλείδου; and of a curtailed word κρι̂ and δω̂, and e.g. μία γίνεται ἀμφοτέρων ὄψ1 

A word is «altered» when the poet coins part of the word and leaves the rest unchanged, e.g. δεξιτερὸν κατὰ μαζόν instead of δεξιόν.

Of the nouns themselves, some are masculine, some feminine, and some neuter. Masculine are all that end in N and P and Σ and in the two compounds of Σ, Ψ and Ξ. Feminine are all that end in those of the vowels that are always long, for instance Η and Ω, and in Α among vowels that can be lengthened. The result is that the number of masculine and feminine terminations is the same, for Ψ and Ξ are the same as Σ. No noun ends in a mute or in a short vowel. Only three end in Ι, μέλι, κόμμι, and πέπερι. Five end in Υ. The neuters end in these letters and in Ν and Σ.

Translated by S.H. Butcher

Words are of two kinds, simple and double. By simple I mean those composed of nonsignificant elements, such as ge, ‘earth.’ By double or compound, those composed either of a significant and nonsignificant element (though within the whole word no element is significant), or of elements that are both significant. A word may likewise be triple, quadruple, or multiple in form, like so many Massilian expressions, e.g., ‘Hermo-caico-xanthus [who prayed to Father Zeus].’

Every word is either current, or strange, or metaphorical, or ornamental, or newly-coined, or lengthened, or contracted, or altered.

By a current or proper word I mean one which is in general use among a people; by a strange word, one which is in use in another country. Plainly, therefore, the same word may be at once strange and current, but not in relation to the same people. The word sigynon, ‘lance,’ is to the Cyprians a current term but to us a strange one.

Metaphor is the application of an alien name by transference either from genus to species, or from species to genus, or from species to species, or by analogy, that is, proportion. Thus from genus to species, as: ‘There lies my ship’; for lying at anchor is a species of lying. From species to genus, as: ‘Verily ten thousand noble deeds hath Odysseus wrought’; for ten thousand is a species of large number, and is here used for a large number generally. From species to species, as: ‘With blade of bronze drew away the life,’ and ‘Cleft the water with the vessel of unyielding bronze.’ Here arusai, ‘to draw away’ is used for tamein, ‘to cleave,’ and tamein, again for arusai — each being a species of taking away. Analogy or proportion is when the second term is to the first as the fourth to the third. We may then use the fourth for the second, or the second for the fourth. Sometimes too we qualify the metaphor by adding the term to which the proper word is relative. Thus the cup is to Dionysus as the shield to Ares. The cup may, therefore, be called ‘the shield of Dionysus,’ and the shield ‘the cup of Ares.’ Or, again, as old age is to life, so is evening to day. Evening may therefore be called, ‘the old age of the day,’ and old age, ‘the evening of life,’ or, in the phrase of Empedocles, ‘life’s setting sun.’ For some of the terms of the proportion there is at times no word in existence; still the metaphor may be used. For instance, to scatter seed is called sowing: but the action of the sun in scattering his rays is nameless. Still this process bears to the sun the same relation as sowing to the seed. Hence the expression of the poet ‘sowing the god-created light.’ There is another way in which this kind of metaphor may be employed. We may apply an alien term, and then deny of that term one of its proper attributes; as if we were to call the shield, not ‘the cup of Ares,’ but ‘the wineless cup’.

A newly-coined word is one which has never been even in local use, but is adopted by the poet himself. Some such words there appear to be: as ernyges, ‘sprouters,’ for kerata, ‘horns’; and areter, ‘supplicator’, for hiereus, ‘priest.’

A word is lengthened when its own vowel is exchanged for a longer one, or when a syllable is inserted. A word is contracted when some part of it is removed. Instances of lengthening are: poleos for poleos, Peleiadeo for Peleidou; of contraction: kri, do, and ops, as in mia ginetai amphoteron ops, ‘the appearance of both is one.’

An altered word is one in which part of the ordinary form is left unchanged, and part is recast: as in dexiteron kata mazon, ‘on the right breast,’ dexiteron is for dexion.

Nouns in themselves are either masculine, feminine, or neuter. Masculine are such as end in N, R, S, or in some letter compounded with S — these being two, PS and X. Feminine, such as end in vowels that are always long, namely E and O, and — of vowels that admit of lengthening — those in A. Thus the number of letters in which nouns masculine and feminine end is the same; for PS and X are equivalent to endings in S. No noun ends in a mute or a vowel short by nature. Three only end in I — meli, ‘honey’; kommi, ‘gum’; peperi, ‘pepper’; five end in U. Neuter nouns end in these two latter vowels; also in N and S.

Translated by I. Bywater

Nouns are of two kinds, either (1) simple, i.e. made up of non-significant parts, like the word ge, or (2) double; in the latter case the word may be made up either of a significant and a non-significant part (a distinction which disappears in the compound), or of two significant parts. It is possible also to have triple, quadruple or higher compounds, like most of our amplified names; e.g.’ Hermocaicoxanthus’ and the like.

Whatever its structure, a Noun must always be either (1) the ordinary word for the thing, or (2) a strange word, or (3) a metaphor, or (4) an ornamental word, or (5) a coined word, or (6) a word lengthened out, or (7) curtailed, or (8) altered in form. By the ordinary word I mean that in general use in a country; and by a strange word, one in use elsewhere. So that the same word may obviously be at once strange and ordinary, though not in reference to the same people; sigunos, for instance, is an ordinary word in Cyprus, and a strange word with us. Metaphor consists in giving the thing a name that belongs to something else; the transference being either from genus to species, or from species to genus, or from species to species, or on grounds of analogy. That from genus to species i.e.emplified in ’Here stands my ship’; for lying at anchor is the ’standing’ of a particular kind of thing. That from species to genus in ’Truly ten thousand good deeds has Ulysses wrought’, where ’ten thousand’, which is a particular large number, is put in place of the generic ’a large number’. That from species to species in ’Drawing the life with the bronze’, and in ’Severing with the enduring bronze’; where the poet uses ’draw’ in the sense of ’sever’ and ’sever’ in that of ’draw’, both words meaning to ’take away’ something. That from analogy is possible whenever there are four terms so related that the second (B) is to the first (A), as the fourth (D) to the third ©; for one may then metaphorically put B in lieu of D, and D in lieu of B. Now and then, too, they qualify the metaphor by adding on to it that to which the word it supplants is relative. Thus a cup (B) is in relation to Dionysus (A) what a shield (D) is to Ares ©. The cup accordingly will be metaphorically described as the ’shield of Dionysus’ (D + A), and the shield as the ’cup of Ares’ (B + C). Or to take another instance: As old age (D) is to life ©, so i.e.ening (B) to day (A). One will accordingly describe evening (B) as the ’old age of the day’ (D + A) — or by the Empedoclean equivalent; and old age (D) as the ’evening’ or ’sunset of life’’ (B + C). It may be that some of the terms thus related have no special name of their own, but for all that they will be metaphorically described in just the same way. Thus to cast forth seed-corn is called ’sowing’; but to cast forth its flame, as said of the sun, has no special name. This nameless act (B), however, stands in just the same relation to its object, sunlight (A), as sowing (D) to the seed-corn ©. Hence the expression in the poet, ’sowing around a god-created flame’ (D + A). There is also another form of qualified metaphor. Having given the thing the alien name, one may by a negative addition deny of it one of the attributes naturally associated with its new name. An instance of this would be to call the shield not the ’cup of Ares,’ as in the former case, but a ’cup that holds no wine’. * * * A coined word is a name which, being quite unknown among a people, is given by the poet himself; e.g. (for there are some words that seem to be of this origin) hernyges for horns, and areter for priest. A word is said to be lengthened out, when it has a short vowel made long, or an extra syllable inserted; e. g. polleos for poleos, Peleiadeo for Peleidon. It is said to be curtailed, when it has lost a part; e.g. kri, do, and ops in mia ginetai amphoteron ops. It is an altered word, when part is left as it was and part is of the poet’s making; e.g. dexiteron for dexion, in dexiteron kata maxon.

The Nouns themselves (to whatever class they may belong) are either masculines, feminines, or intermediates (neuter). All ending in N, P, S, or in the two compounds of this last, PS and X, are masculines. All ending in the invariably long vowels, H and O, and in A among the vowels that may be long, are feminines. So that there is an equal number of masculine and feminine terminations, as PS and X are the same as S, and need not be counted. There is no Noun, however, ending in a mute or i.e.ther of the two short vowels, E and O. Only three ( meli, kommi, peperi) end in I, and five in T. The intermediates, or neuters, end in the variable vowels or in N, P, X.

Traduction Ch. Emile Ruelle

I. Les espèces de noms sont

Le nom simple; or j’appelle «nom simple» celui qui n’est pas composé d’éléments significatifs, comme, par exemple, g° (terre);

II. Le nom double, qui se compose tantôt d’un élément significatif et d’un élément non significatif, tantôt d’éléments tous significatif.

III. Le nom pourrait être triple, quadruple, enfin multiple, comme, par exemple, la plupart des mots emphatiques, parmi lesquels Hermocaïcoxanthos.

IV. Tout nom est ou bien un mot propre, ou un mot étranger (glose), ou une métaphore, ou un ornement, ou un mot forgé, ou allongé ou raccourci, ou altéré.

V. J’appelle «mot propre» celui qu’emploie chaque peuple, «glose» (ou mot étranger) celui qui est en usage chez les autres peuples. On voit qu’un même mot peut être mot propre et glose, mais non pas dans le même pays. Ainsi le mot sÛgunon est un mot propre pour les Cypriens et une glose pour nous.

VI. La métaphore est le transfert d’un nom d’autre nature, ou du genre à l’espèce ou de l’espèce au genre, ou de l’espèce à l’espèce, ou un transfert par analogie.

VII. J’appelle transfert du genre à l’espèce, par exemple : Ce mien navire resta immobile. En effet, être à l’ancre, pour un vaisseau, c’est être immobile. De l’espèce au genre (par exemple) : Oui, certes, Ulysse accomplit des milliers de belles actions. Des milliers a le sens de un grand nombre, et c’est dans ce sens que cette expression est employée ici. De l’espèce à l’espèce, par exemple : Ayant arraché la vie par l’airain; Ayant tranché avec le dur airain. En effet, dans ces exemples, d’abord dans le sens de «trancher», le poète a dit «arracher», puis dans le sens d’ «arracher» il a dit «trancher»; car l’un et l’autre terme signifient ôter.

VIII. Je dis qu’il y a analogie (ou proportion) lorsque le second nom est au premier comme le quatrième est au troisième; car on dira le quatrième à la place du second et le second à la place du quatrième; quelquefois aussi l’on ajoute, à la place de ce dont on parle, ce à quoi cela se rapporte. Citons un exemple : La coupe est à Bacchus ce que le bouclier est à Mars. On dira donc et «le bouclier, coupe de Mars», et «la coupe, bouclier de Bacchus». Autre exemple : Ce que le soir est au jour, la vieillesse l’est à la vie. On dira donc : «le soir, vieillesse du jour», et «la vieillesse, soir de la vie;»ou, comme Empédocle «couchant de la vie».

IX. Pour quelques noms, il n’existe pas d’analogue établi; néanmoins on parlera par analogie. Ainsi, laisser tomber le grain, c’est le semer; mais; pour dire laisser tomber la lumière du soleil, il n’y a pas de terme (propre). Or cette idée, par rapport au soleil, c’est comme le mot semer par rapport an grain; on a donc pu dire: Semant sa lumière divine. On peut employer ce mode de métaphore et, d’une autre façon aussi, en appliquant une dénomination étrangère (à l’objet dénommé), lui dénier quelqu’une de ses dualités propres; comme, par exemple, si l’on disait du bouclier non pas la coupe de Mars, mais la coupe sans vin…

X. Le nom forgé, est celui que le poète place sans qu’il ait été employé par d’autres. Quelques mots semblent avoir ce caractère; ainsi les cornes, appelées ¤rnætai, le prêtre, appelé Žrht®r.

XI. Le nom est allongé, raccourci, d’une part lorsqu’on emploie une voyelle plus longue que celle du mot usuel, ou qu’une syllabe est intercalée; d’autre part, si on lui retranche quelque partie. Exemple de nom allongé pñleow devenu pñlhow; PhleÛdou devenu Pelhi‹dev; — de nom raccourci : krÛ, dÇ, et dans ce vers : Toutes deux ont une seule et même figure.

XII. Le nom est altéré lorsqu’une partie du mot énoncé est rejetée et une autre faite (arbitrairement ). Exemple : A la mamelle droite, dejiterñn au lieu de dejiñn

XIII. Les noms eux-mèmes sont les uns masculins, d’autres féminins, d’autres entre les deux. Sont masculins tous ceux qui se terminent par un N, un P ®, un S (S) et par les lettres qui se composent de cette dernière. Celles-ci sont au nombre de deux, le C (PS) et le J (KS). Sont féminins tous ceux qui se terminent, en fait de voyelles, par celles qui sont toujours longues, telles que H (È) et V (Ô), et par celles qui peuvent s’allonger, telles que A; de sorte qu’il arrive que sont égales en nombre les lettres par lesquelles se terminent les noms masculins et les noms féminins; car le C et le E ne font qu’un (avec S ). Aucun nom ne se termine sur une lettre aphone (muette), ni sur une voyelle brève. Trois seulement se terminent sur un I : melÛ, (miel), kñmmi (gomme), p¡peri (poivre). Cinq noms se terminent sur Y. Les noms intermédiaires (sc. neutres) se terminent sur ces voyelles (A, I, et Y), sur N et sur B.

Перевод Абу-Бисра, не позднее 940 г.

Die arabische Uebersetzung der Poetik des Aristoteles
Die arabische Uebersetzung der Poetik des Aristoteles