Аристотель «Поэтика»: Мысли (1456a33)

 

19. Περὶ μὲν οὖν τῶν ἄλλων εἰδῶν εἴρηται, λοιπὸν δὲ περὶ λέξεως καὶ διανοίας εἰπεῖν. Τὰ μὲν οὖν περὶ τὴν διάνοιαν ἐν [35] τοῖς περὶ ῥητορικῆς κείσθω· τοῦτο γὰρ ἴδιον μᾶλλον ἐκείνης τῆς μεθόδου. Ἔστι δὲ κατὰ τὴν διάνοιαν ταῦτα, ὅσα ὑπὸ τοῦ λόγου δεῖ παρασκευασθῆναι. Μέρη δὲ τούτων τό τε ἀποδεικνύναι καὶ τὸ λύειν καὶ τὸ πάθη παρασκευάζειν [1456b][1] (οἷον ἔλεον ἢ φόβον ἢ ὀργὴν καὶ ὅσα τοιαῦτα) καὶ ἔτι μέγεθος καὶ μικρότητας. Δῆλον δὲ ὅτι καὶ ἐν τοῖς πράγμασιν ἀπὸ τῶν αὐτῶν ἰδεῶν δεῖ χρῆσθαι ὅταν ἢ ἐλεεινὰ ἢ δεινὰ ἢ μεγάλα ἢ εἰκότα δέῃ παρασκευάζειν· πλὴν τοσοῦτον [5] διαφέρει, ὅτι τὰ μὲν δεῖ φαίνεσθαι ἄνευ διδασκαλίας, τὰ δὲ ἐν τῷ λόγῳ ὑπὸ τοῦ λέγοντος παρασκευάζεσθαι καὶ παρὰ τὸν λόγον γίγνεσθαι.

Перевод М. Гаспарова

<3. Мысли.>
[a33] Итак, о всем прочем уже сказано; осталось сказать о речи и о мысли. [a34] Однако о том, что касается мысли, следует говорить в риторике, так как это принадлежность ее учения. [a36] К <области> мысли относится все, что должно быть достигнуто словом; части же этой <задачи> — доказывать и опровергать, возбуждать страсти (такие, как сострадание, страх, гнев и тому подобные), а также возвеличивать и умалять. [56b2] Разумеется, и при <изображении> событий, когда нужно представить жалостное или страшное, великое или обыкновенное, то следует исходить из тех же понятий (ίδέαι); разница, однако же, в том, что <события> должны быть явны и без поучения (διδασκαλία), а <мысли, содержащиеся> в речи, должны представляться через говорящего и возникать по ходу его речи. [b7] В самом деле, в чем была бы задача говорящего, если бы и без его речей <все> представлялось бы, как надо?

Перевод В. Аппельрота

Итак, о всем прочем уже сказано; остается сказать о словесном выражении и области мыслей. Относящееся до последней должно заключаться в риторике, так как более относится именно к этой области знания. К области мыслей относится все то, что должно быть достигнуто словом. Сюда относятся: доказательство, опровержение, возбуждение душевных движений, например сострадания, страха, гнева и тому подобных, и сверх того возвеличение или умаление. Ясно, что и при изложении событий должно почерпать средства из тех же самых источников, как при изложении мыслей словом, если необходимо представить эти события жалкими или страшными, великими или обыкновенными; разница заключается только в том, что действия должны быть явны и без игры актеров, а то, что заключается в речи, должно воспроизводиться говорящим лицом и происходить помимо самой речи. Действительно, в чем бы заключалась задача говорящего, если бы [то, о чем он говорит] производило впечатление приятное <или неприятное само по себе> и без его речи?

Перевод Н. Новосадского

Остается сказать несколько слов относительно словесной формы (трагедии) и изложения мыслей, а относительно других вопросов уже сказано. Впрочем, вопросы, касающиеся изложения мыслей, следует рассматривать в сочинениях по риторике, так как они более близки к этой области знаний. К области мысли относится все то, что должно быть выражено в слове. А частные задачи в этой области — доказывать и опровергать, и изображать чувства, как, например, сострадание или страх, или гнев и другие подобные им, а также величие и ничтожество. Ясно, что и при изображении событий должно исходить от тех же основ, когда нужно представить вызывающее сожаление, или ужас, или великое, или правдоподобное. Разница состоит только в том, что события должны быть понятными без объяснения, а мысли должны быть выражены говорящим в рассказе и согласоваться с его рассказом. В самом деле, в чем состояла бы задача говорящего, если бы все было ясно уже само собой, а не благодаря его слову?

Translated by W.H. Fyfe

The other factors have been already discussed. It remains to speak of «Diction» and «Thought». All that concerns Thought may be left to the treatise on Rhetoric, for the subject is more proper to that inquiry. Under the head of Thought come all the effects to be produced by the language. Some of these are proof and refutation, [1456b][1] the arousing of feelings like pity, fear, anger, and so on, and then again exaggeration and depreciation. It is clear that in the case of the incidents, too, one should work on the same principles, when effects of pity or terror or exaggeration or probability have to be produced. There is just this difference, that some effects must be clear without explanation, whereas others are produced in the speeches by the speaker and are due to the speeches. For what would be the use of a speaker, if the required effect were likely to be felt without the aid of the speeches?

Translated by S.H. Butcher

It remains to speak of Diction and Thought, the other parts of Tragedy having been already discussed. concerning Thought, we may assume what is said in the Rhetoric, to which inquiry the subject more strictly belongs. Under Thought is included every effect which has to be produced by speech, the subdivisions being: proof and refutation; the excitation of the feelings, such as pity, fear, anger, and the like; the suggestion of importance or its opposite. Now, it is evident that the dramatic incidents must be treated from the same points of view as the dramatic speeches, when the object is to evoke the sense of pity, fear, importance, or probability. The only difference is that the incidents should speak for themselves without verbal exposition; while effects aimed at in should be produced by the speaker, and as a result of the speech. For what were the business of a speaker, if the Thought were revealed quite apart from what he says?

Translated by I. Bywater

The Plot and Characters having been discussed, it remains to consider the Diction and Thought. As for the Thought, we may assume what is said of it in our Art of Rhetoric, as it belongs more properly to that department of inquiry. The Thought of the personages is shown in everything to be effected by their language — i.e.ery effort to prove or disprove, to arouse emotion (pity, fear, anger, and the like), or to maximize or minimize things. It is clear, also, that their mental procedure must be on the same lines in their actions likewise, whenever they wish them to arouse pity or horror, or have a look of importance or probability. The only difference is that with the act the impression has to be made without explanation; whereas with the spoken word it has to be produced by the speaker, and result from his language. What, indeed, would be the good of the speaker, if things appeared in the required light even apart from anything he says?

Traduction Ch. Emile Ruelle

III. A la pensée se rattachent tous les effets qui doivent être mis en oeuvre par la parole. On y distingue le fait de démontrer, celui de réfuter et le fait de mettre en oeuvre les passions, comme la pitié, la crainte, la colère et leurs analogues et, de plus, la grandeur et la petitesse.

IV. Il est évident qu’il faut aussi faire usage des faits, d’après les mêmes vues, lorsqu’il y a nécessité de produire des effets propres à exciter la pitié ou la terreur, des effets imposants ou vraisemblables. La seule différence, c’est que l’on doit faire paraître les uns indépendamment de la mise en scène, et produire les autres dans le discours du personnage qui parle et qu’ils doivent s’accomplir grâce à sa parole; car à quoi se réduirait l’action du personnage qui parle si les faits devaient plaire par eux-mêmes, et non par l’enchaînement du discours?

Перевод Абу-Бисра, не позднее 940 г.

Die arabische Uebersetzung der Poetik des Aristoteles
Die arabische Uebersetzung der Poetik des Aristoteles