Τί γὰρ ἂν εἴη τοῦ λέγοντος ἔργον, εἰ φαίνοιτο ᾗ δέοι καὶ μὴ διὰ τὸν λόγον; Τῶν δὲ περὶ τὴν λέξιν ἓν μέν ἐστιν εἶδος θεωρίας τὰ σχήματα τῆς λέξεως, [10] ἅ ἐστιν εἰδέναι τῆς ὑποκριτικῆς καὶ τοῦ τὴν τοιαύτην ἔχοντος ἀρχιτεκτονικήν, οἷον τί ἐντολὴ καὶ τί εὐχὴ καὶ διήγησις καὶ ἀπειλὴ καὶ ἐρώτησις καὶ ἀπόκρισις καὶ εἴ τι ἄλλο τοιοῦτον. Παρὰ γὰρ τὴν τούτων γνῶσιν ἢ ἄγνοιαν οὐδὲν εἰς τὴν ποιητικὴν ἐπιτίμημα φέρεται ὅ τι καὶ ἄξιον [15] σπουδῆς. Τί γὰρ ἄν τις ὑπολάβοι ἡμαρτῆσθαι ἃ Πρωταγόρας ἐπιτιμᾷ, ὅτι εὔχεσθαι οἰόμενος ἐπιτάττει εἰπὼν ‘Μῆνιν ἄειδε θεά’; Τὸ γὰρ κελεῦσαι, φησίν, ποιεῖν τι ἢ μὴ ἐπίταξίς ἐστιν. Διὸ παρείσθω ὡς ἄλλης καὶ οὐ τῆς ποιητικῆς ὂν θεώρημα.

Перевод М. Гаспарова

<4. Речь.>
[b8] В том, что касается речи, <также> есть один вопрос, принадлежащий <не поэтике, а> искусству произнесения (ύποκριτική) и знатокам его строя. Это — обороты речи (σχήματα): что есть приказание, мольба, рассказ, угроза, вопрос, ответ и тому подобное. [b13] Знание или незнание таких вещей не навлекает на поэтическое искусство никакого упрека, стоящего внимания. [b15] Действительно, можно ли счесть ошибкой то, в чем Протагор упрекает <Гомера>, будто в словах «Гнев, богиня, воспой…» он хочет выразить мольбу, а выражает приказание, ибо-де указывать, что делать и чего не делать, есть приказание. [b18] Оставим же это рассмотрение в стороне как <относящееся> не к поэтике, а к другой науке.

Перевод В. Аппельрота

Из того, что относится к словесному выражению, одну часть исследования представляют виды этого выражения, знание которых есть дело актерского искусства и того, кто обладает глубоким знанием теории последнего, например, чтό есть приказание и мольба, рассказ и угроза, вопрос и другое подобное. А на искусство поэзии знание или незнание подобных вещей не навлекает никакого упрека, который бы еще заслуживал серьезного внимания. Действительно, какую погрешность можно было бы найти в том, за что Протагор порицает [Гомера], что, собираясь умолять, он приказывает, сказав:

Гнев, богиня, воспой! ―

так как, — говорит он, — велеть что-нибудь делать или нет есть приказание. Поэтому пусть обсуждение [этого вопроса] останется в стороне, как относящееся к другой науке, а не к поэтике.

Перевод Н. Новосадского

В той области, которая относится к слову, есть один частный вопрос — внешние способы выражения. Знание их есть дело актерского искусства и того, кто руководит театральной постановкой, например, как выразить приказание, как мольбу, рассказ, угрозу, вопрос и ответ и т. п. Знание или незнание этого не вызывает к поэтическому произведению никакого упрека, который заслуживал бы серьезного внимания. В самом деле, какой ошибкой можно было бы признать то, в чем Протагор упрекает (Гомера), будто он, думая, что умоляет, приказывает, сказав: «Гнев, богиня, воспой». (Протагор) говорит, что поставить в форме повелительного наклонения слова, обозначающие делать что-нибудь или не делать, — это приказание. Поэтому следует оставить этот вопрос, как относящийся не к поэтике, а к другой науке.

Translated by W.H. Fyfe

Under the head of Diction one subject of inquiry is the various modes of speech, the knowledge of which is proper to elocution or to the man who knows the master art — I mean for instance, what is a command, a prayer, a statement, a threat, question, answer, and so on. The knowledge or ignorance of such matters brings upon the poet no censure worth serious consideration. For who could suppose that there is any fault in the passage which Protagoras censures, because Homer, intending to utter a prayer, gives a command when he says, «Sing, goddess, the wrath»? To order something to be done or not is, he points out, a command.

So we may leave this topic as one that belongs not to poetry but to another art.

Translated by S.H. Butcher

Next, as regards Diction. One branch of the inquiry treats of the Modes of Utterance. But this province of knowledge belongs to the art of Delivery and to the masters of that science. It includes, for instance — what is a command, a prayer, a statement, a threat, a question, an answer, and so forth. To know or not to know these things involves no serious censure upon the poet’s art. For who can admit the fault imputed to Homer by Protagoras — that in the words, ‘Sing, goddess, of the wrath, he gives a command under the idea that he utters a prayer? For to tell some one to do a thing or not to do it is, he says, a command. We may, therefore, pass this over as an inquiry that belongs to another art, not to poetry.

Translated by I. Bywater

As regards the Diction, one subject for inquiry under this head is the turns given to the language when spoken; e.g. the difference between command and prayer, simple statement and threat, question and answer, and so forth. The theory of such matters, however, belongs to Elocution and the professors of that art. Whether the poet knows these things or not, his art as a poet is never seriously criticized on that account. What fault can one see in Homer’s ’Sing of the wrath, Goddess’? — which Protagoras has criticized as being a command where a prayer was meant, since to bid one do or not do, he tells us, is a command. Let us pass over this, then, as appertaining to another art, and not to that of poetry.

Traduction Ch. Emile Ruelle

I. Parmi les choses qui se rapportent à l’élocution. il y en a une catégorie qui rentre dans la théorie actuelle; ce sont les formes d’élocution dont la connaissance appartient et à l’hypocritique et à celui à qui incombe ce genre d’exécution. Telle est la question de savoir qu’est-ce que le commandement, la prière, le récit, la menace et leurs analogues.

II. En effet, la connaissance ou l’ignorance de ces moyens ne donne lieu de porter contre la poétique aucun reproche sérieux. Qui supposerait qu’il y a une faute dans ce fait critiqué par Protagoras que le Poète, pensant exprimer une prière, fait une injonction lorsqu’il dit : Chante, déesse, la colère… ? Ordonner, allègue-t-il, de faire ou de ne pas faire une chose, c’est une injonction. Laissons donc de côté cette considération comme étant du ressort non de la poétique, mais d’un autre art.

Перевод Абу-Бисра, не позднее 940 г.

Die arabische Uebersetzung der Poetik des Aristoteles