Аристотель «Поэтика»: Различие в метре (1459b31)

 

Τὸ δὲ μέτρον τὸ ἡρωικὸν ἀπὸ τῆς πείρας ἥρμοκεν. Εἰ γάρ τις ἐν ἄλλῳ τινὶ μέτρῳ διηγηματικὴν μίμησιν ποιοῖτο ἢ ἐν πολλοῖς, ἀπρεπὲς ἂν φαίνοιτο· τὸ γὰρ ἡρωικὸν στασιμώτατον καὶ [35] ὀγκωδέστατον τῶν μέτρων ἐστίν (διὸ καὶ γλώττας καὶ μεταφορὰς δέχεται μάλιστα· περιττὴ γὰρ καὶ ἡ διηγηματικὴ μίμησις τῶν ἄλλων), τὸ δὲ ἰαμβεῖον καὶ τετράμετρον κινητικὰ καὶ τὸ μὲν ὀρχηστικὸν τὸ δὲ πρακτικόν. [1460a][1] Ἔτι δὲ ἀτοπώτερον εἰ μιγνύοι τις αὐτά, ὥσπερ Χαιρήμων. Διὸ οὐδεὶς μακρὰν σύστασιν ἐν ἄλλῳ πεποίηκεν ἢ τῷ ἡρῴῳ, ἀλλ᾽ ὥσπερ εἴπομεν αὐτὴ ἡ φύσις διδάσκει τὸ ἁρμόττον αὐτῇ [5] αἱρεῖσθαι.

Перевод М. Гаспарова

<Различие в метре.>
[b31] А метр <в эпосе> установился в результате опыта героический: в самом деле, если бы кто совершал повествовательное подражание другим метром или многими метрами, это показалось бы несообразным. [b34] Действительно, героический метр — самый устойчивый и веский, потому он и принимает в себя охотнее всего слова редкие и переносные, — так как <и это тоже составляет> преимущественную особенность повествовательного подражания. [b37] А ямб и тетраметр — размеры подвижные, и удобны один для действий, другой для пляски; смешение же размеров, как у Херемона, еще того неуместнее. [60a2] Вот почему никто не сочинял длинного склада иначе, как героическим метром: сама природа, как сказано, научила подбирать к такому <складу> подходящий метр.

Перевод В. Аппельрота

А так называемый героический метр присвоен ей на основании опыта: в самом деле, если бы кто стал сочинять повествовательное произведение каким-нибудь другим метром или же многими, то это показалось бы неуместным. Героический размер, действительно, из всех метров самый спокойный и полный достоинства; вот почему он особенно принимает в себя глоссы и метафоры, так как и само повествовательное произведение отличается размерами от прочих. Ямб же и тетраметр подвижны, причем первый подходит к действию, а второй — к танцам. А еще неуместнее смешивать размеры, как Херемон. Поэтому никто не сочинил большой поэмы в другом размере, чем героический, но, как мы сказали, сама природа указывает выбор ей подходящего.

Перевод Н. Новосадского

Героический метр приурочен к эпосу на основании опыта. Если бы кто-нибудь стал составлять повествовательные произведения иным метром или многими, то это оказалось бы неподходящим, так как героический размер самый спокойный и самый величественный из метров. Вот почему он допускает больше всего метафоры и глоссы — нужно заметить, что повествовательное творчество изобилует и другими видами слова. А ямб и тетраметр подвижны; один удобен для танцев, другой — для действия. Еще более неуместно смешивать метры, как Хэремон. Поэтому никто не составляет длинных стихотворений иным метром, кроме героического. Сама природа, как мы сказали, учит избирать подходящий для них размер

Translated by W.H. Fyfe

Experience has shown that the heroic hexameter is the right metre. Were anyone to write a narrative poem in any other metre or in several metres, the effect would be wrong. The hexameter is the most sedate and stately of all metres and therefore admits of rare words and metaphors more than others, and narrative poetry is itself elaborate above all others. The iambic and the trochaic tetrameter are lively, the latter suits dancing and the former suits real life. [1460a][1] Still more unsuitable is it to use several metres as Chaeremon did. So no one has composed a long poem in any metre other than the heroic hexameter. As we said above, Nature shows that this is the right metre to choose.

Translated by S.H. Butcher

As for the meter, the heroic measure has proved its fitness by hexameter test of experience. If a narrative poem in any other meter or in many meters were now composed, it would be found incongruous. For of all measures the heroic is the stateliest and the most massive; and hence it most readily admits rare words and metaphors, which is another point in which the narrative form of imitation stands alone. On the other hand, the iambic and the trochaic tetrameter are stirring measures, the latter being akin to dancing, the former expressive of action. Still more absurd would it be to mix together different meters, as was done by Chaeremon. Hence no one has ever composed a poem on a great scale in any other than heroic verse. Nature herself, as we have said, teaches the choice of the proper measure.

Translated by I. Bywater

(2) As for its metre, the heroic has been assigned it from experience; were any one to attempt a narrative poem in some one, or in several, of the other metres, the incongruity of the thing would be apparent. The heroic; in fact is the gravest and weightiest of metres — which is what makes it more tolerant than the rest of strange words and metaphors, that also being a point in which the narrative form of poetry goes beyond all others. The iambic and trochaic, on the other hand, are metres of movement, the one representing that of life and action, the other that of the dance. Still more unnatural would it appear, it one were to write an epic in a medley of metres, as Chaeremon did. Hence it is that no one has ever written a long story in any but heroic verse; nature herself, as we have said, teaches us to select the metre appropriate to such a story.

Traduction Ch. Emile Ruelle

V. Le mètre héroïque est celui dont l’expérience a fait reconnaître la convenance pour l’épopée Si l’on composait un poème narratif en un ou plusieurs mètres autres que celui-là, on verrait comme ce serait déplacé.

VI. C’est que l’héroïque est le plus posé des mètres et celui qui a le plus d’ampleur: aussi se prête-t-il le mieux aux noms étrangers et aux métaphores, car la poésie narrative est la plus riche de toutes. Quant au vers ïambique et au tétramètre, ils ont la propriété d’agiter; l’un convient à la danse, l’autre à l’action dramatique.

VII. Une chose encore plus déplacée, ce serait de mélanger ces mètres, à la façon de Chérémon. Aussi l’on n’a jamais fait un poème de longue haleine dans un mètre autre que l’héroïque. D’ailleurs, comme nous l’avons dit, la nature elle-même enseigne à discerner ce qui lui convient.

Перевод Абу-Бисра, не позднее 940 г.

Die arabische Uebersetzung der Poetik des Aristoteles