Аристотель «Поэтика»: Отличие трагедии от эпоса (1449b9)

 

[1449b9] Ἡ μὲν οὖν ἐποποιία τῇ τραγῳδίᾳ μέχρι μὲν τοῦ [10] μετὰ μέτρου λόγῳ μίμησις εἶναι σπουδαίων ἠκολούθησεν· τῷ δὲ τὸ μέτρον ἁπλοῦν ἔχειν καὶ ἀπαγγελίαν εἶναι, ταύτῃ διαφέρουσιν· ἔτι δὲ τῷ μήκει· ἡ μὲν ὅτι μάλιστα πειρᾶται ὑπὸ μίαν περίοδον ἡλίου εἶναι ἢ μικρὸν ἐξαλλάττειν, ἡ δὲ ἐποποιία ἀόριστος τῷ χρόνῳ καὶ τούτῳ διαφέρει, καίτοι [15] τὸ πρῶτον ὁμοίως ἐν ταῖς τραγῳδίαις τοῦτο ἐποίουν καὶ ἐν τοῖς ἔπεσιν. Μέρη δ᾽ ἐστὶ τὰ μὲν ταὐτά, τὰ δὲ ἴδια τῆς τραγῳδίας· διόπερ ὅστις περὶ τραγῳδίας οἶδε σπουδαίας καὶ φαύλης, οἶδε καὶ περὶ ἐπῶν· ἃ μὲν γὰρ ἐποποιία ἔχει, ὑπάρχει τῇ τραγῳδίᾳ, ἃ δὲ αὐτῇ, οὐ πάντα ἐν τῇ [20] ἐποποιίᾳ.

Перевод М. Гаспарова

<Отличие трагедии от эпоса.>
[b9] Итак, эпопея как подражание важным <лицам и поступкам> следовала за трагедией <во всем>, кроме величавого метра, а отличалась от нее единообразием метра и повествовательностью, да еще объемом — поскольку трагедия обычно старается уложиться в круг одного дня или выходить из него лишь немного, эпопея же временем не ограничена, в том и разница; впрочем, первоначально и это в трагедиях и эпосах делалось одинаково. [b16] Части же трагедии иные общие с эпопеею, а иные свойственны только ей: поэтому кто понимает разницу между хорошей и плохой трагедией, поймет ее и между эпосами, — ибо что есть в эпопее, то <все>есть и в трагедии, но что есть в трагедии, то не все есть в эпопее.

Перевод В. Аппельрота

Эпическая поэзия, за исключением только своего важного размера, следовала трагедии, как подражание серьёзному; она отличается от трагедии тем, что имеет простой размер и представляет собою повествование, а кроме того они различаются по объему: трагедия старается, насколько возможно, вместить свое действие в круг одного дня или лишь немного выйти из этих границ, а эпос не ограничен временем, чем и отличается от трагедии. Но, впрочем, сперва в трагедиях поступали точно так же, как и в эпических поэмах. Что же касается составных частей, то они частью одни и те же [у трагедии и эпоса], частью свойственны только трагедии. Поэтому всякий, кто понимает разницу между хорошей и дурной трагедией, понимает и в эпосе, ибо то, что есть в эпическом произведении, есть и в трагедии, но что есть у последней, то не все входит в эпопею.

Перевод Н. Новосадского

Эпическая поэзия сходна с трагедией [кроме величественного метра], как изображение серьезных характеров, а отличается от нее тем, что имеет простой метр и представляет собою рассказ. Кроме того, они различаются длительностью. Трагедия старается, насколько возможно, оставаться в пределах одного круговорота солнца или немного выходить из него, а эпическая поэзия не ограничена временем. [И в этом их различие]. Однако первоначально последнее допускалось в трагедиях так же, как в эпических произведениях.

Что касается частей, то одни являются общими (для трагедии и эпоса), другие принадлежат только трагедии. Поэтому тот, кто знает разницу между хорошей и плохой трагедией, знает ее и по отношению к эпосу, так как то, что есть в эпической поэзии, находится в трагедии, но не все, что имеет она, находится и в эпосе.

Translated by W.H. Fyfe

Epic poetry agreed with tragedy only in so far as it was a metrical representation of heroic action, but inasmuch as it has a single metre and is narrative in that respect they are different. And then as regards length, tragedy tends to fall within a single revolution of the sun or slightly to exceed that, whereas epic is unlimited in point of time; and that is another difference, although originally the practice was the same in tragedy as in epic poetry.

The constituent parts are some of them the same and some peculiar to tragedy. Consequently any one who knows about tragedy, good and bad, knows about epics too, since tragedy has all the elements of epic poetry, though the elements of tragedy are not all present in the epic.

Translated by S.H. Butcher

Epic poetry agrees with Tragedy in so far as it is an imitation in verse of characters of a higher type. They differ in that Epic poetry admits but one kind of meter and is narrative in form. They differ, again, in their length: for Tragedy endeavors, as far as possible, to confine itself to a single revolution of the sun, or but slightly to exceed this limit, whereas the Epic action has no limits of time. This, then, is a second point of difference; though at first the same freedom was admitted in Tragedy as in Epic poetry.

Of their constituent parts some are common to both, some peculiar to Tragedy: whoever, therefore knows what is good or bad Tragedy, knows also about Epic poetry. All the elements of an Epic poem are found in Tragedy, but the elements of a Tragedy are not all found in the Epic poem.

Translated by I. Bywater

Epic poetry, then, has been seen to agree with Tragedy to thi.e.tent, that of being an imitation of serious subjects in a grand kind of verse. It differs from it, however, (1) in that it is in one kind of verse and in narrative form; and (2) in its length — which is due to its action having no fixed limit of time, whereas Tragedy endeavours to keep as far as possible within a single circuit of the sun, or something near that. This, I say, is another point of difference between them, though at first the practice in this respect was just the same in tragedies as i.e.ic poems. They differ also (3) in their constituents, some being common to both and others peculiar to Tragedy — hence a judge of good and bad in Tragedy is a judge of that i.e.ic poetry also. All the parts of an epic are included in Tragedy; but those of Tragedy are not all of them to be found in the Epic.

Traduction Ch. Emile Ruelle

VII. L’épopée marche avec la tragédie jusqu’au mètre (exclusivement), comme imitation des gens graves produite par le discours; mais elle s’en sépare d’abord en ce qu’elle a un mètre simple et que c’est une narration, puis par l’étendue, car la tragédie s’applique, autant que possible, à rester dans une seule révolution solaire, ou à ne la dépasser que de peu de chose, tandis que l’épopée n’est pas limitée par le temps, ce qui fait une nouvelle différence. Toutefois, dans le principe, on faisait pour les tragédies comme pour les poèmes épiques.

VIII. Des parties qui les composent, les unes leur sont communes, les autres sont propres à la tragédie. Aussi, lorsque l’on sait ce qui fait qu’une tragédie est bonne ou mauvaise, on en sait autant en ce qui concerne les poèmes épiques; car les éléments que comporte l’épopée existent dans la tragédie; mais ceux que renferme celle-ci ne se rencontrent pas tous dans l’épopée.

Перевод Абу-Бисра, не позднее 940 г.

Die arabische Uebersetzung der Poetik des Aristoteles