Аристотель «Поэтика»: Целостность трагедии (1454a33)

 

Χρὴ δὲ καὶ ἐν τοῖς ἤθεσιν ὁμοίως ὥσπερ καὶ ἐν τῇ τῶν πραγμάτων συστάσει ἀεὶ ζητεῖν ἢ τὸ ἀναγκαῖον ἢ τὸ εἰκός, [35] ὥστε τὸν τοιοῦτον τὰ τοιαῦτα λέγειν ἢ πράττειν ἢ ἀναγκαῖον ἢ εἰκὸς καὶ τοῦτο μετὰ τοῦτο γίνεσθαι ἢ ἀναγκαῖον ἢ εἰκός. Φανερὸν οὖν ὅτι καὶ τὰς λύσεις τῶν μύθων ἐξ αὐτοῦ δεῖ τοῦ μύθου συμβαίνειν, [1454b][1] καὶ μὴ ὥσπερ ἐν τῇ Μηδείᾳ ἀπὸ μηχανῆς καὶ ἐν τῇ Ἰλιάδι τὰ περὶ τὸν ἀπόπλουν. Ἀλλὰ μηχανῇ χρηστέον ἐπὶ τὰ ἔξω τοῦ δράματος, ἢ ὅσα πρὸ τοῦ γέγονεν ἃ οὐχ οἷόν τε ἄνθρωπον εἰδέναι, ἢ ὅσα ὕστερον, ἃ [5] δεῖται προαγορεύσεως καὶ ἀγγελίας· ἅπαντα γὰρ ἀποδίδομεν τοῖς θεοῖς ὁρᾶν. Ἄλογον δὲ μηδὲν εἶναι ἐν τοῖς πράγμασιν, εἰ δὲ μή, ἔξω τῆς τραγῳδίας, οἷον τὸ ἐν τῷ Οἰδίποδι τῷ Σοφοκλέους.

Перевод М. Гаспарова

<Замечание об их <4> последовательности.>
[а33] В характерах, как и в складе событий, всегда следует искать или необходимого или вероятного — так, чтобы такой-то говорил или делал такое-то по необходимости или вероятности, и чтобы то-то происходило вслед за тем-то по необходимости или вероятности. [а37] Стало быть, очевидно, что и развязки сказаний должны вытекать из самих сказаний, а не с помощью машины, как в «Медее» или в <сцене> отплытия в «Илиаде»; [54b2] машиною же следует пользоваться <лишь> для <событий> за пределами драмы — для всего, что случилось прежде и чего человеку нельзя знать, или для всего, что случится позже и нуждается в предсказании и возвещении <от богов>, ибо богам мы приписываем всевидение. [b6] Ибо в событиях <как и в характерах> не должно быть ничего не логичного, в противном же случае <оно как раз и выносится> за пределы трагедии — как, например, в «Эдипе» Софокла.

Перевод В. Аппельрота

И в характерах, как и в составе событий, следует всегда искать или необходимости, или вероятности, так чтобы такой-то говорил или делал то-то или по необходимости, или по вероятности и чтобы это происходило после именно этого по необходимости или вероятности. Из этого ясно, что и развязка фабулы должна вытекать из самой фабулы, а не так, как в «Meдее», — посредством машины или как в «Илиаде» — сцена при отплытии, но машиною должно пользоваться для того, что происходит вне драмы, или что случилось раньше и чего не может знать человек, или что случится впоследствии и нуждается поэтому в предвещании и <божественном> объявлении, так как именно богам мы приписываем дар всевидения.

Ничего противного смыслу не должно быть в ходе событий; в противном же случае оно должно быть вне трагедии, как в Софокловом «Эдипе». —

Перевод Н. Новосадского

Ведь и в характерах, так же как и в составе событий, следует всегда искать или необходимости, или вероятности, чтобы такой-то говорил или делал то-то по необходимости или по вероятности, и чтобы одно событие происходило после другого по необходимости или по вероятности.

Итак, ясно, что и развязки фабул должны вытекать из самих фабул, а не разрешаться машиной, как в «Медее» или в сцене отплытия в «Илиаде». Машиной должно пользоваться для изображения событий, происходящих вне драмы, или того, что произошло раньше и чего человеку нельзя знать, или того, что произойдет позже и требует предсказания; или божественного возвещения, так как мы предполагаем, что боги все видят.

В событиях не должно быть ничего нелогичного, в противном случае оно должно быть вне трагедии, как, например, в «Эдипе» Софокла.

Translated by W.H. Fyfe

In character-drawing just as much as in the arrangement of the incidents one should always seek what is inevitable or probable, so as to make it inevitable or probable that such and such a person should say or do such and such; and inevitable or probable that one thing should follow another.

Clearly therefore the «denouement» of each play should also be the result of the plot itself and not produced mechanically as in the Medea and the incident of the embarkation in the Iliad. The «god in the car» should only be used to explain what lies outside the play, either what happened earlier and is therefore beyond human knowledge, or what happens later and needs to be foretold in a proclamation. For we ascribe to the gods the power of seeing everything. There must, however, be nothing inexplicable in the incidents, or, if there is, it must lie outside the tragedy. There is an example in Sophocles’ Oedipus.

Translated by S.H. Butcher

As in the structure of the plot, so too in the portraiture of character, the poet should always aim either at the necessary or the probable. Thus a person of a given character should speak or act in a given way, by the rule either of necessity or of probability; just as this event should follow that by necessary or probable sequence. It is therefore evident that the unraveling of the plot, no less than the complication, must arise out of the plot itself, it must not be brought about by the Deus ex Machina — as in the Medea, or in the return of the Greeks in the Iliad. The Deus ex Machina should be employed only for events external to the drama — for antecedent or subsequent events, which lie beyond the range of human knowledge, and which require to be reported or foretold; for to the gods we ascribe the power of seeing all things. Within the action there must be nothing irrational. If the irrational cannot be excluded, it should be outside the scope of the tragedy. Such is the irrational element the Oedipus of Sophocles.

Translated by I. Bywater

The right thing, however, is in the Characters just as in the incidents of the play to endeavour always after the necessary or the probable; so that whenever such-and-such a personage says or does such-and-such a thing, it shall be the probable or necessary outcome of his character; and whenever this incident follows on that, it shall be either the necessary or the probable consequence of it. From this one sees (to digress for a moment) that the Denouement also should arise out of the plot itself, arid not depend on a stage-artifice, as in Medea, or in the story of the (arrested) departure of the Greeks in the Iliad. The artifice must be reserved for matters outside the play — for past events beyond human knowledge, or events yet to come, which require to be foretold or announced; since it is the privilege of the Gods to know everything. There should be nothing improbable among the actual incidents. If it be unavoidable, however, it should be outside the tragedy, like the improbability in the Oedipus of Sophocles. But to return to the Characters.

Traduction Ch. Emile Ruelle

VIII. Or il faut, dans les moeurs comme dans la constitution des faits, toujours rechercher ou le nécessaire, ou la vraisemblance, de manière que tel personnage parle ou agisse conformément à la nécessité ou à la vraisemblance, et qu’il y ait nécessité ou vraisemblance dans la succession des événements.

IX. Il est donc évident que le dénouement des fables doit survenir par le moyen de la fable elle-même et non pas, comme dans Médée, par une machine et comme, dans l’Iliade, ce qui concerne le rembarquement. Mais il faut se servir de machine pour ce qui est en dehors du drame, pour tout ce qui le précède et que l’homme ne peut connaître, ou pour tout ce qui doit venir ensuite et qui a besoin d’être prédit et annoncé; car nous attribuons aux dieux la faculté de voir toutes choses et (pensons) qu’il n’y a rien d’inexplicable dans les faits; autrement, ce sera en dehors de la tragédie, comme, par exemple, ce qui arrive dans l’Oedipe de Sophocle.

Перевод Абу-Бисра, не позднее 940 г.

Die arabische Uebersetzung der Poetik des Aristoteles
Die arabische Uebersetzung der Poetik des Aristoteles