Аристотель «Поэтика»: Различие с трагедией в объеме (1459b17)

 

Διαφέρει δὲ κατά τε τῆς συστάσεως τὸ μῆκος ἡ ἐποποιία καὶ τὸ μέτρον. Τοῦ μὲν οὖν μήκους ὅρος ἱκανὸς ὁ εἰρημένος· δύνασθαι γὰρ δεῖ συνορᾶσθαι τὴν ἀρχὴν καὶ τὸ [20] τέλος. Εἴη δ᾽ ἂν τοῦτο, εἰ τῶν μὲν ἀρχαίων ἐλάττους αἱ συστάσεις εἶεν, πρὸς δὲ τὸ πλῆθος τραγῳδιῶν τῶν εἰς μίαν ἀκρόασιν τιθεμένων παρήκοιεν. Ἔχει δὲ πρὸς τὸ ἐπεκτείνεσθαι τὸ μέγεθος πολύ τι ἡ ἐποποιία ἴδιον διὰ τὸ ἐν μὲν τῇ τραγῳδίᾳ μὴ ἐνδέχεσθαι ἅμα πραττόμενα [25] πολλὰ μέρη μιμεῖσθαι ἀλλὰ τὸ ἐπὶ τῆς σκηνῆς καὶ τῶν ὑποκριτῶν μέρος μόνον· ἐν δὲ τῇ ἐποποιίᾳ διὰ τὸ διήγησιν εἶναι ἔστι πολλὰ μέρη ἅμα ποιεῖν περαινόμενα, ὑφ᾽ ὧν οἰκείων ὄντων αὔξεται ὁ τοῦ ποιήματος ὄγκος. Ὥστε τοῦτ᾽ ἔχει τὸ ἀγαθὸν εἰς μεγαλοπρέπειαν καὶ τὸ μεταβάλλειν τὸν [30] ἀκούοντα καὶ ἐπεισοδιοῦν ἀνομοίοις ἐπεισοδίοις· τὸ γὰρ ὅμοιον ταχὺ πληροῦν ἐκπίπτειν ποιεῖ τὰς τραγῳδίας.

Перевод М. Гаспарова

<Его различие с трагедией в объеме.>
[b17] Отличается же эпопея <от трагедии> длиною своего склада и метром. [b18] О пределе этой длины достаточно сказанного: надо, чтобы можно было сразу охватить взглядом и начало и конец; а это было бы возможно, если бы склад эпопей был короче древних и приближался бы к объему трагедий, даваемых за одно представление. [b22] Но и в силу <самой этой> растяжимости объема эпопея обладает одним важным свойством: ведь в трагедии невозможно подражать многим частям <действия>, совершающимся одновременно, а можно только той части, которую <представляет> сцена и <ведут> актеры; [b26] в эпопее же, так как это рассказ, можно сочинять многие части совершающимися одновременно, и от них-то (если только они уместны), разрастается объем поэмы. [b28] А это дает ей преимущество в великолепии, в переменчивом <воздействии> на слушателя и в разнообразии вводимых вставок, — а ведь в трагедиях приводит к провалу именно скоро пресыщающее однообразие.

Перевод В. Аппельрота

Эпопея отличается как длиною своего состава, так и метром. Что касается предела этой длины, то он достаточно выяснен: надо, чтобы сразу можно было обозреть и начало и конец; а это было бы в том случае, если бы состав [поэм] был меньше древних и соответствовал бы числу трагедий, назначаемых для одного представления. По отношению же к растяжимости объема эпопея обладает некоторым важным свойством, так как в трагедии невозможно изображать многие события, происходящие одновременно, но только часть их, являющуюся на сцене и исполняемую актерами, а в эпопее благодаря тому, что она представляет собою рассказ, можно сразу изобразить совершение многих событий, относящихся к делу, благодаря которым увеличивается объем поэмы. Следовательно, она имеет [особое] преимущество, способствующее ее возвышенности: она может изменять настроение слушателя и разнообразиться различными эпизодами; однообразие же, скоро пресыщающее, бывает причиной неудачи трагедий.

Перевод Н. Новосадского

Эпопея различается также длиной своего состава и метром. Что касается длины, то предел ее достаточно выяснен; нужно иметь возможность вместе обозревать начало и конец. А это может происходить в том случае, если состав поэм будет меньше, чем древних поэм, и если они подходят к объему трагедий, назначаемых на одно представление. В отношении растяжимости объема эпопея имеет одну важную особенность. Дело в том, что в трагедии нельзя изображать много частей происходящими одновременно, а только ту часть, которая находится на сцене и исполняется актерами; но в эпопее, так как она представляет рассказ, можно изображать много частей происходящими одновременно. Находясь в связи с сюжетом, они увеличивают рост поэмы. Таким образом это преимущество эпопеи содействует ее величию и дает возможность изменять настроение слушателя и вводить разнообразные эпизоды. Ведь однообразие, скоро пресыщая, ведет трагедии к неудаче.

Translated by W.H. Fyfe

Epic differs from tragedy in the length of the composition and in metre. The limit of length already given will suffice — it must be possible to embrace the beginning and the end in one view, [20] which would be the case if the compositions were shorter than the ancient epics but reached to the length of the tragedies presented at a single entertainment. Epic has a special advantage which enables the length to be increased, because in tragedy it is not possible to represent several parts of the story as going on simultaneously, but only to show what is on the stage, that part of the story which the actors are performing; whereas, in the epic, because it is narrative, several parts can be portrayed as being enacted at the same time. If these incidents are relevant, they increase the bulk of the poem, and this increase gives the epic a great advantage in richness as well as the variety due to the diverse incidents; for it is monotony which, soon satiating the audience, makes tragedies fail.

Translated by S.H. Butcher

Epic poetry has, however, a great — a special — capacity for enlarging its dimensions, and we can see the reason. In Tragedy we cannot imitate several lines of actions carried on at one and the same time; we must confine ourselves to the action on the stage and the part taken by the players. But in Epic poetry, owing to the narrative form, many events simultaneously transacted can be presented; and these, if relevant to the subject, add mass and dignity to the poem. The Epic has here an advantage, and one that conduces to grandeur of effect, to diverting the mind of the hearer, and relieving the story with varying episodes. For sameness of incident soon produces satiety, and makes tragedies fail on the stage.

Translated by I. Bywater

There is, however, a difference in the Epic as compared with Tragedy, (1) in its length, and (2) in its metre. (1) As to its length, the limit already suggested will suffice: it must be possible for the beginning and end of the work to be taken in in one view — a condition which will be fulfilled if the poem be shorter than the old epics, and about as long as the series of tragedies offered for one hearing. For the extension of its length epic poetry has a special advantage, of which it makes large use. In a play one cannot represent an action with a number of parts going on simultaneously; one is limited to the part on the stage and connected with the actors. Whereas i.e.ic poetry the narrative form makes it possible for one to describe a number of simultaneous incidents; and these, if germane to the subject, increase the body of the poem. This then is a gain to the Epic, tending to give it grandeur, and also variety of interest and room for episodes of diverse kinds. Uniformity of incident by the satiety it soon creates is apt to ruin tragedies on the stage.

Traduction Ch. Emile Ruelle

III. Ce qui fait différer l’épopée (de la tragédie), c’est l’étendue de la composition et le mètre. La limite convenable de son étendue, nous l’avons indiquée : il faut que l’on puisse embrasser dans son ensemble le commencement et la fin; et c’est ce qui pourrait avoir lieu si les compositions étaient moins considérables que les anciennes et en rapport avec le nombre des tragédies données dans une représentation.

IV. L’épopée a, pour développer son étendue, des ressources variées qui lui sont propres, attendu que, dans la tragédie, l’on ne peut représenter plusieurs actions dans le même moment, mais une seule partie à la fois est figurée sur la scène et par les acteurs; tandis que dans l’épopée, comme c’est un récit, on peut traiter en même temps plusieurs événements au moment où ils s’accomplissent. Quand ils sont bien dans le sujet, ils ajoutent de l’ampleur au poème; ils contribuent ainsi à lui donner de la magnificence, à transporter l’auditeur d’un lieu dans un autre et à jeter de la variété dans les épisodes; car l’uniformité, qui a bientôt engendré le dégoût, fait tomber les tragédies.

Перевод Абу-Бисра, не позднее 940 г.

Die arabische Uebersetzung der Poetik des Aristoteles