Аристотель «Поэтика»: Целостность трагедии (1455b33)

 

Τραγῳδίας δὲ εἴδη εἰσὶ τέσσαρα (τοσαῦτα γὰρ καὶ τὰ μέρη ἐλέχθη), ἡ μὲν πεπλεγμένη, ἧς τὸ ὅλον ἐστὶν περιπέτεια καὶ ἀναγνώρισις, ἡ δὲ παθητική, οἷον οἵ τε Αἴαντες καὶ οἱ Ἰξίονες, ἡ δὲ ἠθική, οἷον αἱ Φθιώτιδες καὶ ὁ Πηλεύς· [1456a][1] τὸ δὲ τέταρτον ὄψις, οἷον αἵ τε Φορκίδες καὶ ὁ Προμηθεὺς καὶ ὅσα ἐν ᾍδου. Μάλιστα μὲν οὖν ἅπαντα δεῖ πειρᾶσθαι ἔχειν, εἰ δὲ μή, τὰ μέγιστα καὶ πλεῖστα, ἄλλως τε [5] καὶ ὡς νῦν συκοφαντοῦσιν τοὺς ποιητάς· γεγονότων γὰρ καθ᾽ ἕκαστον μέρος ἀγαθῶν ποιητῶν, ἑκάστου τοῦ ἰδίου ἀγαθοῦ ἀξιοῦσι τὸν ἕνα ὑπερβάλλειν.

Перевод М. Гаспарова

<д) Виды трагедии.>
[b33] Видов трагедии — четыре (столько же было указано и частей): <1) трагедия> сплетенная, в которой всё есть перелом и узнавание; <2) трагедия> страданий, как об Аянте и об Иксионе; <3) трагедия> характеров, как «Фтиотиянки»> и «Пелей»; <4) трагедия> чудесного, как «Форкиды», «Прометей» и все, <действие которых происходит> в Аиде. [56а3] Лучше всего стараться соединять все эти <свойства>, а если это невозможно, то хотя бы побольше и поважнее, — особенно теперь, когда так несправедливо нападают на поэтов: были хорошие поэты по всякой части <трагедии порознь>, а теперь требуют, чтобы один <человек> превзошел каждого из них в лучшем его <достоинстве>.

Перевод В. Аппельрота

Видов трагедии четыре (столько же было указано и частей): сплетенная, в которой все основано на перипетии и узнавании, трагедия страданий, например об Аянте и Иксионе, трагедия характеров, например «Фтиотиды» и «Пелей», наконец, трагедия чудесного, например «Форкиды», «Прометей» и все, действие которых происходит в Аиде. Лучше всего стараться, чтобы [трагедия] заключала в себе все эти виды или, по крайней мере, самые важные и как можно большее их число, особенно теперь, при несправедливых нападках на поэтов: так как имеются хорошие поэты в каждом роде трагедии, то требуют, чтобы один [теперешний поэт] превосходил особенно выдающиеся достоинства каждого [из прежних].

Перевод Н. Новосадского

Видов трагедии четыре. Столько же указано нами и частей. Трагедия запутанная, которая целиком состоит из перипетии и узнавания. Трагедия патетическая, например, «Эанты» и «Иксионы». Трагедия нравов, например, «Фтиотиды» и «Пелей». Четвертый вид — трагедия фантастическая, например, «Форкиды», «Прометей» и все те, где действие происходит в преисподней.

Лучше всего стараться соединять все эти виды, а если это невозможно, то самые главные и как можно больше, в особенности потому, что теперь несправедливо нападают на поэтов. Хотя (у нас) есть много хороших поэтов в каждом виде (трагедии), но критики требуют, чтобы один поэт превосходил каждого в его индивидуальных достоинствах.

Translated by W.H. Fyfe

There are four varieties of tragedy — the same as the number given for the «elements» — first the complex kind, which all turns on reversal and discovery; the «calamity play» like the stories of Ajax and Ixion; the «character play» like the Phthian Women and the Peleus. [1456a][1] The fourth element is spectacle, like the Phorcides and Prometheus, and all scenes laid in Hades. One should ideally try to include all these elements or, failing that, the most important and as many as possible, especially since it is the modern fashion to carp at poets, and, because there have been good poets in each style, to demand that a single author should surpass the peculiar merits of each.

Translated by S.H. Butcher

There are four kinds of Tragedy: the Complex, depending entirely on Reversal of the Situation and Recognition; the Pathetic (where the motive is passion) — such as the tragedies on Ajax and Ixion; the Ethical (where the motives are ethical) — such as the Phthiotides and the Peleus. The fourth kind is the Simple. [We here exclude the purely spectacular element], exemplified by the Phorcides, the Prometheus, and scenes laid in Hades. The poet should endeavor, if possible, to combine all poetic elements; or failing that, the greatest number and those the most important; the more so, in face of the caviling criticism of the day. For whereas there have hitherto been good poets, each in his own branch, the critics now expect one man to surpass all others in their several lines of excellence.

Translated by I. Bywater

Now it is right, when one speaks of a tragedy as the same or not the same as another, to do so on the ground before all else of their Plot, i.e. as having the same or not the same Complication and Denouement. Yet there are many dramatists who, after a good Complication, fail in the Denouement. But it is necessary for both points of construction to be always duly mastered. (5) There are four distinct species of Tragedy — that being the number of the constituents also that have been mentioned: first, the complex Tragedy, which is all Peripety and Discovery; second, the Tragedy of suffering, e.g. the Ajaxes and Ixions; third, the Tragedy of character, e.g. The Phthiotides and Peleus. The fourth constituent is that of ’Spectacle’, exemplified in The Phorcides, in Prometheus, and in all plays with the scene laid in the nether world. The poet’s aim, then, should be to combine every element of interest, if possible, or else the more important and the major part of them.

Traduction Ch. Emile Ruelle

III. II y a quatre espèces de tragédies, c’est-à-dire un nombre égal aux parties dont une tragédie est composée. L’une est complexe et comprend dans son ensemble la péripétie et la reconnaissance; la seconde est pathétique : telles sont les tragédies où figurent les Ajax et les Ixions; la troisième est morale, comme dans les Phthiotides et Pélée; la quatrième espèce est tout unie, par exemple: les Phorcides, Prométhée et les actions qui se passent dans l’Hadès.

IV. II faut s’appliquer surtout à posséder toutes ces ressource., ou sinon, au moins les plus importantes et. la plupart d’entre elles, surtout aujourd’hui que l’on attaque violemment les poètes.

V. En effet, comme il y a eu de bons poètes dans chaque partie, on exige de chacun d’eux qu’il soit supérieur à chacun de ceux qui avaient un mérite particulier.

Перевод Абу-Бисра, не позднее 940 г.

Die arabische Uebersetzung der Poetik des Aristoteles