Аристотель «Поэтика»: Замечание об их <3> похожести (1454b8)

 

Ἐπεὶ δὲ μίμησίς ἐστιν ἡ τραγῳδία βελτιόνων ἢ ἡμεῖς, δεῖ μιμεῖσθαι τοὺς ἀγαθοὺς [10] εἰκονογράφους· καὶ γὰρ ἐκεῖνοι ἀποδιδόντες τὴν ἰδίαν μορφὴν ὁμοίους ποιοῦντες καλλίους γράφουσιν· οὕτω καὶ τὸν ποιητὴν μιμούμενον καὶ ὀργίλους καὶ ῥᾳθύμους καὶ τἆλλα τὰ τοιαῦτα ἔχοντας ἐπὶ τῶν ἠθῶν τοιούτους ὄντας ἐπιεικεῖς ποιεῖν, παράδειγμα σκληρότητος οἷον τὸν Ἀχιλλέα ἀγαθὸν καὶ [15] Ὅμηρος. Ταῦτα δὴ διατηρεῖν, καὶ πρὸς τούτοις τὰ παρὰ τὰς ἐξ ἀνάγκης ἀκολουθούσας αἰσθήσεις τῇ ποιητικῇ· καὶ γὰρ κατ᾽ αὐτὰς ἔστιν ἁμαρτάνειν πολλάκις· εἴρηται δὲ περὶ αὐτῶν ἐν τοῖς ἐκδεδομένοις λόγοις ἱκανῶς.

Перевод М. Гаспарова

<Замечание об их <3> похожести.>
[b8] А так как трагедия есть подражание <людям> лучшим, <чем мы>, то мы должны брать пример с хороших портретистов, которые, изображая индивидуальные черты, делают <людей> похожими и в то же время красивее. [b11] Так и поэт, подражая <людям, страдающим> гневливостью, беспечностью и тому подобными недостатками характера, должен представить их такими, каковы они есть, и в то же время <людьми> достойными: так, пример <изображения> жестокосердия <представили в> Ахилле Агафон и Гомер.

[b15] Все сказанное <должны мы> иметь в виду, а кроме того еще и <погрешности> против ощущений, необходимо вызываемых поэзией, ибо и здесь бывает много ошибок; но о них достаточно сказано в изданных <наших> сочинениях.

Перевод В. Аппельрота

А так как трагедия есть изображение людей лучших, то должно подражать хорошим портретистам: они именно, давая изображение какого-нибудь лица и делая портреты похожими, в то же время изображают людей более красивыми. Так и поэт, изображая сердитых, легкомысленных или имеющих другие подобные черты характера, должен представлять таких людей благородными; пример сурового характера представили в Ахилле Агафон и Гомер. — Вот что <должно> иметь в виду, а сверх того те впечатления, которые возникают помимо необходимо вытекающих из самого поэтического произведения; и относительно последних часто можно погрешать; о них сказано достаточно в изданных [мною] сочинениях.

Перевод Н. Новосадского

Так как трагедия есть изображение людей лучших, чем мы, то следует подражать хорошим портретистам. Они, передавая типичные черты, сохраняют сходство, хотя изображают людей красивее. Так и поэт, изображая раздражительных, легкомысленных и имеющих другие подобного рода недостатки характера, должен представлять таких людей облагороженными, как, например, представил жестокосердного Ахилла Агафон и Гомер.

Вот что следует иметь в виду, а также наблюдения над впечатлениями, неизбежно вызываемыми поэтическим произведением. Ведь и тут можно часто ошибаться. Относительно этого достаточно сказано в изданных мною сочинениях.

Translated by W.H. Fyfe

Since tragedy is a representation of men better than ourselves we must copy the good portrait-painters who, while rendering the distinctive form and making a likeness, yet paint people better than they are. It is the same with the poet. When representing people who are hot-tempered or lazy, or have other such traits of character, he should make them such, yet men of worth [an example of hardness]; take the way in which Agathon and Homer portray Achilles.

Keep, then, a careful eye on these rules and also on the appeal to the eye which is necessarily bound up with the poet’s business; for that offers many opportunities of going wrong. But this subject has been adequately discussed in the published treatises.

Translated by S.H. Butcher

Again, since Tragedy is an imitation of persons who are above the common level, the example of good portrait painters should be followed. They, while reproducing the distinctive form of the original, make a likeness which is true to life and yet more beautiful. So too the poet, in representing men who are irascible or indolent, or have other defects of character, should preserve the type and yet ennoble it. In this way Achilles is portrayed by Agathon and Homer. These then are rules the poet should observe. Nor should he neglect those appeals to the senses, which, though not among the essentials, are the concomitants of poetry; for here too there is much room for error. But of this enough has been said in our published treatises.

Translated by I. Bywater

As Tragedy is an imitation of personages better than the ordinary man, we in our way should follow the example of good portrait-painters, who reproduce the distinctive features of a man, and at the same time, without losing the likeness, make him handsomer than he is. The poet in like manner, in portraying men quick or slow to anger, or with similar infirmities of character, must know how to represent them as such, and at the same time as good men, as Agathon and Homer have represented Achilles.

All these rules one must keep in mind throughout, and further, those also for such points of stage-effect as directly depend on the art of the poet, since in these too one may often make mistakes. Enough, however, has been said on the subject in one of our published writings.

Traduction Ch. Emile Ruelle

X. Mais, comme la tragédie est une imitation de choses meilleures (que nature), nous devons, nous autres, imiter les bons portraitistes. Ceux-ci, tout en reproduisant une forme particulière, tout en observant la ressemblance avec l’original, l’embellissent par le dessin. Le poète, de même qu’il représente des gens colères ou calmes et de ou tel autre caractère, doit former un modèle ou d’honnêteté ou de rudesse, comme le personnage d’Achille, chez Agathon et chez Homère.

XI. II faut observer avec attention ces divers points et, en outre, ce qui s’adresse aux sens dans leurs rapports nécessaires avec la poésie , car on peut faire souvent des fautes à cet égard; mais nous nous sommes suffisamment expliqué là-dessus dans les livres précédemment publiés.

Перевод Абу-Бисра, не позднее 940 г.

Die arabische Uebersetzung der Poetik des Aristoteles